Tiedotteiden ja vuosijulkaisujen tilausten tietosuojaseloste

Laadittu 24.5.2018, päivitetty 16.6.2022

1. Rekisterinpitäjä

Marimekko Oyj (y-tunnus 0111316)
Puusepänkatu 4
00880 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Communications Director, Anna Tuominen
privacy@marimekko.com
Puh. 09- 758 71

3. Rekisterin nimi

Lehdistö- ja pörssitiedotteiden sekä vuosijulkaisujen tilaukset rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lehdistö- ja pörssitiedotteiden sekä vuosijulkaisujen toimittaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen (kuten henkilön tekemään tiedotteen tai julkaisun tilaukseen).

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

Tiedotteiden ja julkaisujen jakelulistojen hallinnointi

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tiedotteiden ja julkaisujen tilaajista:

Henkilön perustiedot:

  • etunimet ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Rekisteri sisältää myös seuraavia tietoja:

  • titteli, yritys
  • faksinumero

Lehdistö- ja pörssitiedotteiden osalta rekisterin tekninen toteutusjärjestelmä mahdollistaa myös seuraavien tietojen keräämisen:

  • Valokuva
  • Koulutustiedot
  • Sosiaalisen median käyttäjätiedot

Yllä mainitut tietokentät ovat järjestelmässä kiinteinä toimintoina, eikä niitä ole teknisesti mahdollista rajata pois. Marimekko ei kerää, eikä käytä ko. tietoja.

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on pääsääntöisesti rekisteröity itse. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lehdistö- ja pörssitiedotteiden osalta rekisterin henkilötiedot tallennetaan GlobeNewswire systeemiin, jota hallinnoi Nasdaq. Nasdaq toimii rekisterin käsittelijänä. Marimekko varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Rekisterin käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on tarpeen ko. toimeksiannon toteuttamiseksi.

Vuosijulkaisujen osalta rekisterin henkilötiedot tallennetaan Marimekon ylläpitämään rekisteriin.

Henkilötiedot voidaan luovuttaa Marimekko konsernin sisällä tai yhteistyökumppaneille/palveluntarjoajille myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tässä tietosuojaselosteessa mainittuja henkilötietojen käyttötarkoituksia varten.
Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Rekisteriin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, vaatia tietojen siirtoa, pyytää tietojen poistoa, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle tietosuojavaltuutetulle.