Marihenki

Menestyksemme on syntynyt henkilöstön lujasta sitoutumisesta ja kyvystämme saada jokaisen yksilön taidot ja luovuus käyttöön päivittäisessä työssä. Marihenki, arvomme, ohjaa työntekoamme ja yhdessä oloamme. Marimekossa vallitsee ainutlaatuinen ilmapiiri sekä avoin ja konstailematon yrityskulttuuri, joka nojaa luovuuteen ja yrittäjyyteen. Matala hierarkia ja välittävä työyhteisö mahdollistavat mutkattoman kanssakäymisen ja tekemisen meiningin.

Marimekkolaisia esimiehiä tuetaan esimiestaitojen vahvistamisessa, jotta he voivat toimia tiiminsä innostavina ohjaajina ja luoda edellytykset sujuvalle toiminnalle. Hyvä johtaminen vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia, sitoutumista ja suorituskykyä. Esimiestyössä tarvittavien valmiuksien suunnitelmallinen kehittäminen ja esimiestyön tukeminen arjessa tähtäävät laadukkaaseen ja vastuulliseen marimekkolaiseen johtajuuteen.

Työhyvinvointi

Marimekossa työhyvinvointia tuetaan edistämällä työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä kehittämällä työskentelyilmapiiriä. Tiivis yhteistyö työterveyshuollon, henkilöstöosaston, esimiesten ja työsuojeluorganisaation kesken auttaa vahvistamaan henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia. Muun muassa esimiestyön jatkuva kehittäminen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen, virkistystoiminta ja henkilöstön kannustaminen liikuntaharrastuksiin ovat tapojamme edesauttaa henkilökunnan hyvinvointia ja viihtyvyyttä työpaikalla.

Marimekossa on käytössä varhaisen välittämisen malli, joka toimii työkaluna mahdollisten ongelmien havaitsemiseen, puheeksi ottamiseen ja ratkaisemiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mallin tavoitteena on edistää työssä jaksamista, työkykyä ja hyvinvointia työpaikalla. Seuraamme esimerkiksi sairauspoissaoloja ja pyrimme ennaltaehkäisemään niitä. Tavoitteena on kehittää työolosuhteita sekä ehkäistä poissaolojen pitkittymistä ja ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Henkilöstötyytyväisyys

Joka toinen vuosi toteutettava henkilöstötutkimus Marimetri on työntekijöiden hyvinvoinnin ja sitoutuneisuuden keskeinen mittari sekä tärkeä kehittämisen väline tulevaisuuden Marimekon rakentamisessa. Tulosten pohjalta jokaisessa yksikössä tiiminjäsenet yhdessä kehittävät työskentelytapojaan ja pyrkivät löytämään parhaat käytännöt sujuvan toiminnan ja innostavan työilmapiirin ylläpitämiseen. Marimekon tulokset ovat viimeisimmissä tutkimuksissa olleet keskimäärin paremmalla tasolla kuin vertailuorganisaatioissa. Syksyllä 2018 toteutetun Marimetrin tulos oli 74,9 asteikolla 0-100.

Tapamme toimia

Vahvojen arvojen lisäksi olemme laatineet Tapamme toimia -toimintaohjeiston, Marimekko Code of Conductin, joka sisältää yhteiset periaatteet arvojemme mukaiseen vastuulliseen toimintaan. Ohjeiston avulla viestimme myös ulkoisille sidosryhmillemme, kuinka tärkeää eettinen toiminta on Marimekolle. Ohjeistoon tutustuminen on osa jokaisen uuden marimekkolaisen perehdytystä, ja periaatteiden noudattaminen on jokaisen marimekkolaisen vastuulla.