Marihenki

Marimekon menestys perustuu henkilökunnan vahvaan sitoutumiseen ja kykyymme hyödyntää jokaisen työntekijän taidot ja luovuus päivittäisessä työssä. Uskomme rehtiyteen, rohkeuteen ja yhteistyöhön ja vaalimme avointa, matalan hierarkian yrityskulttuuria, joka perustuu luovuuteen ja yrittäjyyteen. Marihenki, johon sisältyvät yrityksen arvot, muodostaa perustan päivittäiselle yhteistyöllemme. Marimekossa vallitsee ainutlaatuinen ilmapiiri sekä avoin ja konstailematon yrityskulttuuri.

Marimekkolaisia esimiehiä tuetaan esimiestaitojen vahvistamisessa, jotta he voivat toimia tiiminsä innostavina ohjaajina ja luoda edellytykset sujuvalle toiminnalle. Hyvä johtaminen vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia, sitoutumista ja suorituskykyä. Esimiestyössä tarvittavien valmiuksien suunnitelmallinen kehittäminen ja esimiestyön tukeminen arjessa tähtäävät laadukkaaseen ja vastuulliseen marimekkolaiseen johtajuuteen.

Työhyvinvointi

Marimekossa työhyvinvointia tuetaan edistämällä työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä varmistamalla voimaannuttava työilmapiiri. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon, henkilöstöosaston, esimiesten ja työsuojeluorganisaation kanssa. Muun muassa esimiestyön jatkuva kehittäminen, aktiivisen palautekulttuurin kehittäminen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen ja virkistystoiminta ovat tapojamme edesauttaa henkilökunnan hyvinvointia ja viihtyvyyttä työpaikalla.

Marimekossa on käytössä varhaisen välittämisen malli, joka toimii työkaluna mahdollisten ongelmien havaitsemiseen, puheeksi ottamiseen ja ratkaisemiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mallin tavoitteena on edistää työssä jaksamista, työkykyä ja hyvinvointia työpaikalla. Seuraamme esimerkiksi sairauspoissaoloja ja pyrimme ennaltaehkäisemään niitä. Tavoitteena on kehittää työolosuhteita sekä ehkäistä poissaolojen pitkittymistä ja ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Henkilöstön sitoutuneisuus

Joka toinen vuosi toteutettava henkilöstötutkimus Marimetri on työntekijöiden hyvinvoinnin ja sitoutuneisuuden keskeinen mittari sekä tärkeä kehittämisen väline tulevaisuuden Marimekon rakentamisessa. Tulosten pohjalta jokaisessa yksikössä tiiminjäsenet yhdessä kehittävät työskentelytapojaan ja pyrkivät löytämään parhaat käytännöt sujuvan toiminnan ja innostavan työilmapiirin ylläpitämiseen. Marimekon tulokset ovat viimeisimmissä tutkimuksissa olleet keskimäärin paremmalla tasolla kuin vertailuorganisaatioissa. Alkuvuodesta 2020 toteutetun Marimetrin tulos oli 74,1 asteikolla 0-100.

Tapamme toimia

Haluamme toimia samojen periaatteiden mukaisesti kaikkialla maailmassa noudattaen paikallisia lakeja ja Marimekon arvoja sekä vastuullisia ja eettisiä liiketoimintakäytäntöjä. Eettisen liiketoiminnan tärkeimmät periaatteet sisältyvät yhteisiin toimintaohjeisiimme, Marimekko Code of Conduct, ja toimittajien toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct). Kaikkien työntekijöidemme on suoritettava Code of Conductia koskeva verkkokoulutus, ja periaatteiden noudattaminen on jokaisen marimekkolaisen vastuulla.

Väärinkäytöksistä raportoiminen – Marimekon whistleblowing-kanava

Whistleblowing tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä eli kaikesta, mikä ei ole sovellettavien lakien, Marimekon arvojen, eettisten ohjeiden tai muiden käytäntöjen mukaista.

Marimekon whistleblowing-kanava löytyy täältä: https://report.whistleb.com/marimekkocompany. Voit halutessasi raportoida anonyymisti.

Marimekon whistleblowing-tiimi käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.