Valmistusmaat ja sopimusvalmistajat

Marimekon omassa kangaspainossa Helsingin Herttoniemessä painetaan kaikki Marimekon metreittäin myytävät sisustuskankaat, keittiötekstiilit sekä osa vaatteissa ja laukuissa käytettävistä kankaista – noin miljoona metriä vuodessa. Sen lisäksi osaava valmistajakumppaneiden verkosto tekee tuotteita alihankintana Euroopassa ja Aasiassa. Marimekon tuotteista 60 prosenttia valmistetaan Euroopan Unionissa ja loput EU:n ulkopuolella.

Hyvät ja osaavat sopimusvalmistajat ovat avainasemassa Marimekon kilpailukyvyssä. Pyrimme pitkäjänteiseen yhteistyöhön toimittajiemme kanssa ja monet heistä ovat olleet kumppaneitamme jo yli 20 vuotta. Vuonna 2020 tuotteitamme valmisti lähes 70 toimittajakumppania noin 100 tehtaassa. Löydät listan Marimekon toimittajista yhteystietoineen täältä.

Osaavien ja monipuolisten toimittajakumppaneiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme laajan ja laadukkaan tuotevalikoiman. Tavoitteenamme on valmistuttaa tuotteemme aina kullekin tuotekategorialle parhaassa paikassa. Valmistuspaikasta riippumatta haluamme varmistua siitä, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisesti ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Valitsemme toimittajamme tarkkaan ja kiinnitämme valinnassa kaupallisten ehtojen lisäksi erityistä huomiota muun muassa työolosuhteisiin, turvallisuusasioihin ja palkkaukseen.

Oikealla näet Marimekon tuotteiden suurimmat valmistusmaat vuonna 2020.

Vastuullisuus osana hankintaperiaatteita

Tekstiiliteollisuuden toimitusketjut ovat moniportaisia, ja niissä on useita toimijoita. Toimitusketjun vastuullisuuden parantaminen raaka-aineista myymälään saakka vaatii pitkäjänteistä työtä.

Marimekon hankinnoissa noudatetaan vastuullisen hankinnan periaatteita. Kaikkien tuotteidemme valmistajien on sitouduttava noudattamaan Marimekon toimintaohjeita toimittajille (Supplier Code of Conduct). Nämä toimittajien toimintaohjeet määrittelevät muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisen, kuten lapsi- ja pakkotyövoiman vastaiset tiukat periaatteet, sekä työntekijöiden oikeuden järjestäytymiseen ja tasavertaiseen kohteluun. Kuulumme myös eurooppalaiseen amfori BSCI -aloitteeseen, jonka tavoitteena on edistää työolosuhteiden valvontaa ja kehittää työolosuhteita globaaleissa hankintaketjuissa. Tavarantoimittajien kanssa solmittavat ostosopimukset sitovat tavarantoimittajan Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusten ja amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Toimintaperiaatteiden noudattamista valvotaan omien tehdasvierailujen yhteydessä. Lisäksi tehdään kolmannen osapuolen tehdasauditointeja pääasiassa EU:n ulkopuolisissa maissa, jotka luokitellaan korkeamman riskin maiksi.

Vuonna 2020 sosiaalisten auditointien piirissä oli 100 % ostoistamme sopimusvalmistajiltamme EU:n ulkopuolisista maista. Kaikista ostoistamme yhteensä 72 % oli ostoja toimittajakumppaneilta, jotka ovat joko saavuttaneet parhaan A-tason amfori BSCI -auditoinnissa, ovat SA8000-sertifioituja tai ovat muista kuin korkean riskin maista. Valmistuskumppaneidemme tehtaissa tehtiin vuonna 2020 yhteensä 20 sosiaalisen vastuun amfori BSCI -auditointia. Yhdessäkään auditoinnissa ei todettu nollatoleranssihavaintoja, kuten viitteitä lapsi- tai pakkotyövoiman käytöstä tai välittömistä ja merkittävistä riskeistä työntekijöiden terveydelle. Auditoinneissa tunnistetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta muita kehittämiskohteita, mikä on tyypillistä tuotannollisessa toiminnassa. Auditoinneissa tehdyt havainnot käytiin läpi tehtaiden kanssa ja tarpeen mukaan laadittiin suunnitelmat korjaavia toimenpiteitä varten. Tarkemmin auditointien tuloksista ja korjaavista toimenpiteistä voit lukea vastuullisuuskatsauksestamme. Vuonna 2020 toteutettujen seuranta-auditointien perusteella keskimäärin 28 prosenttia aiemmista havainnoista oli korjattu täysin. Avoinna olevien havaintojen osalta korjaavat toimenpiteet oli aloitettu, mutta niitä ei oltu saatu päätökseen tai niiden tulokset eivät vielä olleet näkyvissä seuranta-auditointiin mennessä. Näiden toimenpiteiden toteutumista seurataan tulevissa auditoinneissa amfori BSCI:n auditointisyklin mukaisesti.Oma kangaspaino Helsingissä

Suomi on Marimekolle edelleen merkittävä valmistusmaa; Helsingin Herttoniemessä omassa kangaspainossamme painetaan noin miljoona metriä kangasta vuodessa. Painomme on ainoita teollisen mittakaavan kangaspainoja Pohjoismaissa. Painokangas ja siihen liittyvä suunnitteluosaaminen ovat aina olleet liiketoimintamme ydin. Uudet painokankaat ja niistä valmistettavat tuotteet syntyvät useiden eri alojen ammattilaisten tiimityönä, ja on tärkeää, että suunnittelijamme saavat työskennellä lähellä tuotantoa. Yleinen trendi alalla on aivan toinen, mutta haluamme kulkea vastavirtaan, sillä uskomme, että edelläkävijyys kuviosuunnittelussa kulkee käsi kädessä oman tuotannon kanssa. Omalla kangaspainolla on myös erittäin tärkeä rooli tuotekehityksessä, sillä se mahdollistaa uusien vastuullisempien materiaalien ja väriaineiden testaamisen. Painossamme käytettäviä pohjakankaita hankitaan esimerkiksi Saksasta, Portugalista, Turkista ja Perusta.

Olemme niin ylpeitä painostamme, että teimme siitä myös videon, jonka voit katsoa Youtubessa.

Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Marimekolla on vahvat arvot, joita yhdessä kutsumme Marihengeksi. Yksi arvoistamme, ”rehtiyttä kaikkea ja kaikkia kohtaan” kiteyttää vastuullisuusajattelumme ja ulottuu niin henkilöstöömme, asiakkaisiin kuin yhteistyökumppaneihin ympäri maailmaa – esimerkiksi työntekijöihin, jotka valmistavat Marimekon tuotteita. Toimitusketjumme vastuullisuus on meille tärkeää, sillä ilon tuominen arkipäivään värein ja kuvioin ei saa tapahtua muiden kustannuksella.

Olemme sitoutuneita kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Tiedostamme, että toiminnallamme voi olla vaikutuksia myös alueilla, missä arvot, käytännöt ja olosuhteet ihmisoikeuksien toteutumiseksi vaihtelevat. Lähestymistapamme ihmisoikeuksiin perustuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (UNGP). Niiden mukaan sen lisäksi, että valtioilla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja välttää ihmisoikeusloukkauksia kaikessa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy Marimekon tavarantoimittajien toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct) ja niitä täydentäviin tuotelinjauksiin. Toimintaohjeet sisältävät tiukat periaatteet esimerkiksi lapsi- ja pakkotyövoiman kiellosta sekä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden ja tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Ihmisoikeuksia koskevaan due diligence -prosessiimme sisältyvät toimittajien huolellinen valinta ja arviointi, sopimusvelvoitteet, toimittajille tehtävät kyselyt esimerkiksi käytettävien materiaalien alkuperästä, kolmansien osapuolten riippumattomat tarkastukset tehtaissa pääasiassa Euroopan ulkopuolella maissa, jotka luokitellaan korkeamman riskin maiksi, Marimekon omien työntekijöiden suorittama valvonta tehdaskäyntien yhteydessä, korjaavien toimenpiteiden seuranta, hankintaosaston koulutus, ulkopuoliset arvioinnit ja raportit sekä yhteistyö alan organisaatioiden kanssa. Tiedostamme, että riskit ihmisoikeusloukkauksiin hankintaketjussamme ulottuvat pidemmälle kuin tavarantoimittajiin, joiden kanssa meillä on liikesuhde, aina raaka-aineiden tuotantoon saakka. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ihmisoikeusriskien tunnistamiseksi, negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten välttämiseksi ja mahdollisten havaittujen negatiivisten vaikutusten käsittelemiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että toimintomme ja hankintaketjumme ovat täysin läpinäkyviä aina raaka-aineista alkaen.

Etenkin lasten oikeudet ovat meille erityisen tärkeitä, emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Tiedostamme, että esimerkiksi tietyillä puuvillan viljelyalueilla lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä esiintyy edelleen. Tästä syystä olemme allekirjoittaneet Responsible Sourcing Networkin (RSN) ylläpitämät puuvillaa koskevat sitoumukset. Emme hyväksy materiaaleja, erityisesti puuvillaa, erittäin korkean riskin alueilta. Määrittelemämme erittäin korkean riskin alueet ovat osa tuotelinjauksiamme, joihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Sekä amfori BSCI:n Code of Conduct että toimittajiemme toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct) sisältävät periaatteen oikeudenmukaisesta palkkauksesta, joka mahdollistaa työntekijälle ja hänen perheelleen kohtuullisen, perustarpeiden tyydyttämisen riittävän toimeentulon. Paikalliset lakisääteiset vähimmäispalkat tai työehtosopimusten mukaiset palkat eivät kuitenkaan aina ole riittäviä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Me Marimekossa olemme sitoutuneet edistämään elämiseen riittävää palkkausta toimitusketjussamme työskenteleville työntekijöille. Koska kysymys on monitahoinen ja koskettaa useita eri sidosryhmiä – yrityksiä, lainsäätäjiä, paikallisia ammattiyhdistyksiä ja muita työntekijöiden edustajia – uskomme, että yhteistyö on paras tapa edistää tavoitteen saavuttamista. Amfori BSCI:n jäsenenä tuemme heidän aloitteitaan, jotka tähtäävät elämiseen riittävän palkan toteutumiseen toimitusketjuissa. Voit lukea lisää amfori BSCI:n lähestymistavasta täältä.

On haastavaa varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan läpi arvoketjumme, mutta teemme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti töitä hankintaketjumme läpinäkyvyyden ja tuotanto-olosuhteiden edistämiseksi yhdessä toimittajiemme kanssa. Teemme yhteistyötä myös toimialan muiden toimijoiden, kuten amfori BSCI:n ja Better Cotton Initiativen (BCI) kanssa.

Hankintaamme liittyviä tärkeitä dokumentteja:
Marimekon tavarantoimittajien toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct)
Marimekon tuotelinjaukset
Marimekon toimittajat ja heidän yhteystietonsa