Riskit ja mahdollisuudet

Marimekon kansainvälistyminen ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät tavoitteemme tuovat mukanaan uusia haasteita ja riskejä, joihin meidän tulee vastata toiminnassamme. Samalla avautuu myös monia mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan turvaamiseksi. Merkittävimmiksi riskeiksi toimialallamme olemme tunnistaneet

  • kuluttajien muuttuvat odotukset
  • hankintaketjun työolot ja toimittajien toimintaohjeiden rikkomukset
  • elämiseen riittämätön palkkaus hankintaketjussa
  • ihmisoikeusloukkaukset erityisesti puuvillan viljelyssä
  • ilmastonmuutoksen vaikutukset raaka-aineiden, kuten puuvillan, saatavuuteen ja hintaan
  • kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien käyttö tuotannossa
  • ympäristölle haitalliset tuotantomenetelmät hankintaketjussa
  • läpinäkyvyyden puute hankintaketjussa.

Kuluttajien muuttuvat odotukset

Marimekon kansainvälistymisen myötä meillä on mahdollisuus valloittaa yhä laajemman asiakaskunnan sydämet. Asiakkaamme eri markkinoilla odottavat meiltä eri asioita muun muassa mallistojen ja materiaalien suhteen. Myös asenteet ja odotukset tuotteiden tai materiaalien ekologisuuden ja esimerkiksi valmistusmaiden suhteen vaihtelevat alueittain. Yhteistä kuitenkin on, että kuluttajat haluavat tietää tuotteiden ja materiaalien alkuperästä ja vaativat reiluja valmistusolosuhteita.

Markkinakohtaisten tarpeiden ja odotusten huomioiminen mallistotyöskentelyssä sekä myymälä- ja verkkokauppakonseptin kehittämisessä on tärkeää. Toisaalta meidän tulee pitää kiinni Marimekon omaleimaisesta ilmeestä ja suunnittelusta. Meidän on siis tunnettava asiakkaamme entistä paremmin – kaikkialla missä toimimme.

Hankintaketjun työolot

Marimekon metreittäin myytävät sisustuskankaat ja osa vaatteisiin, laukkuihin ja kodintuotteisiin käytettävistä materiaaleista painetaan omassa kangaspainossamme Helsingissä. Muut tuotteemme valmistetaan alihankintana Euroopassa ja Aasiassa. Asianmukaisista tuotanto-oloista varmistuminen esimerkiksi säännöllisten tehdasvierailujen ja tarkastusten avulla on ensiarvoisen tärkeää, mutta samanaikaisesti haastavaa, koska emme voi olla paikalla jatkuvasti. Siksi on tärkeää valita sopimusvalmistajat huolella ja panostaa pitkäaikaisiin vastuulliseen toimintaan sitoutuneisiin kumppaneihin, jotka jakavat kanssamme saman arvomaailman.

Ihmisoikeudet puuvillan viljelyssä

Puuvilla on Marimekon perinteisin ja käytetyin materiaali. Haluamme, että käyttämämme puuvilla on tuotettu reiluissa olosuhteissa ja että viljelijät ovat saaneet työstä asiallisen korvauksen. Puuvilla on kuitenkin vaikeasti jäljitettävä raaka-aine, mikä tekee myös ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnasta haastavaa. Haaste on toimialan yhteinen. Lapsi- ja pakkotyövoimaa esiintyy edelleen tietyillä puuvillan viljelyalueilla. Joissain tapauksissa on myös mahdollista, että eri alkuperämaiden puuvillaa sekoitetaan keskenään todellisen alkuperän peittämiseksi.

Tieto raakapuuvillan alkuperästä ei nykyisellään välttämättä kulkeudu riittävän hyvin viljelijältä puhdistamoon, välittäjälle, kehräämöön, kutomoon ja kankaan loppukäyttäjälle. Kun tuotteita on tuhansia ja hankintaketjussa monta porrasta, kuten Marimekolla, on puuvillan alkuperän tarkka jäljittäminen kaikkien tuotteiden osalta käytännössä mahdotonta.

Vuonna 2013 otimme merkittävän askeleen kohti parempaa puuvillaa liittymällä kansainväliseen Better Cotton Initiative (BCI) -aloitteeseen, jonka tavoitteena on tehdä globaalista puuvillantuotannosta kestävämpää kouluttamalla viljelijöitä tehokkaampien, vähemmän vettä ja kemikaaleja vaativien viljelymenetelmien käytössä. Yhdessä muiden BCI:n jäsenten kanssa vaikutamme globaaliin puuvillantuotantoon laajemmin kuin jos toimisimme yksin.

Ilmastonmuutos – haaste ja mahdollisuus

Ilmastonmuutos tuo mukanaan monia haasteita – energian, veden ja raaka-aineiden niukkuuden sekä luonnon monimuotoisuuden kaventumisen uhan. Ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan esimerkiksi Marimekon tärkeimmän raaka-aineen, puuvillan, tuotantoon ja sitä kautta raaka-aineen hintaan ja saatavuuteen. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt vaikuttavat myös viljelyolosuhteisiin.

Näemme haasteet myös mahdollisuuksina, joita hyödynnämme liiketoiminnan kehittämisessä. Voimme parantaa energia-, vesi- ja materiaalitehokkuutta jo nyt olemassa olevan teknologian avulla, esimerkkinä tästä digitaalinen painaminen. Myös uusien toimintamallien ja tuotantomenetelmien kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia. Muun muassa uudet energiamuodot ja materiaali-innovaatiot vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja perinteisistä luonnonkuiduista ja pienentävät siten tuotantoketjun ympäristövaikutuksia.

Kielletyt ja rajoitetut kemikaalit

Tekstiili- ja vaateteollisuudessa kemikaalit ovat välttämätön ainesosa kauniiden, värikkäiden ja miellyttävän tuntuisten tuotteiden aikaansaamiseksi. Usein samaan lopputulokseen voidaan päästä erilaisten aineiden avulla. Tutkimustieto eri aineiden mahdollisista haittavaikutuksista lisääntyy jatkuvasti, ja myös kuluttajien tietoisuus on kasvanut. Meille on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että tuotteemme täyttävät niille asetetut vaatimukset. Käytössämme on kiellettyjen ja rajoitettujen aineiden lista sekä omaa tuotantoamme että toimitusketjua varten. Lisäksi tuotteita testataan jatkuvasti myös kemikaalipitoisuuksien osalta laaditun testisuunnitelman mukaisesti. Kartoitamme myös ympäristön kannalta parempia kemikaaleja aina kun se on mahdollista.

Ympäristöä kuormittavat tuotantomenetelmät

Tekstiiliteollisuudessa etenkin materiaalien valmistus on hyvin resurssi-intensiivinen prosessi. Kankaan valmistuksessa ja käsittelyssä kuluu huomattava määrä vettä, energiaa ja kemikaaleja. Viranomaissääntely ympäristöystävällisen tuotannon varmistamiseksi on tärkeää, mutta erityisen tärkeää on säännösten noudattamisen valvonta ympäristön suojelemiseksi. Omassa kangaspainossamme Helsingissä jätevesiä tarkkaillaan säännöllisesti ja ympäristöluvan mukaisista toimenpiteistä huolehditaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Edellytämme jätevesien asianmukaista käsittelyä myös kaikilta materiaalitoimittajiltamme. Emme missään nimessä hyväksy sitä, että jätevedet päästettäisiin käsittelemättöminä vesistöön. Ympäristösäännösten noudattamista valvotaan tehdastarkastusten yhteydessä.

Läpinäkyvyys on vastuullisuutta

Asiakkaiden tietoisuuden kasvaessa myös tiedostavat kulutusvalinnat lisääntyvät. Teemme jatkuvasti töitä, jotta toimintamme olisi läpinäkyvämpää ja jotta voisimme tarjota asiakkaillemme tarkempaa tietoa tuotteista, niiden alkuperästä ja valmistusolosuhteista.  Avoimuuden lisääminen on pitkäjänteistä työtä, jota teemme yhdessä hankintaketjun kumppanien kanssa. Tutustu listaan merkittävimmistä kumppanivalmistajistamme.

Vastuullisuuteen liittyvien riskien hallinta

Merkittävimpiä muihin kuin taloudellisiin asioihin liittyviä riskejä käsitellään osana konsernin yhteistä riskinhallintaa ja ne esitetään hallituksen toimintakertomuksessa. Arvioimme riskejä systemaattisesti vuosittain ja määrittelemme toimenpiteet tunnistettuihin riskeihin vastaamiseksi. Seuraamme toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti. Johtoryhmä käsittelee tunnistetut riskit ja toimenpiteet niihin vastaamiseksi vuosittain.