Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Marimekko Oyj:n hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan merkittävien osakkeenomistajien toimesta. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Marimekko Oyj:n hallituksen jäsenten määrä on suhteutettu yhtiön kokoon. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Hallituksen jäsenten asettamiselle ei ole erityistä järjestystä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen monimuotoisuus

Merkittävät osakkeenomistajat ottavat hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan huomioon yhtiön liiketoiminnan tarpeet, sen kehityksen ja yhtiön strategian. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Marimekko Oyj:n liiketoimintaa, strategiaa ja liiketoiminnan asiakaslähtöisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen monimuotoisuus varmistaa osaltaan tämän tavoitteen toteutumisen. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus, kokemus eri toimialoilta ja yhtiön liiketoiminnalle merkittäviltä maantieteellisiltä alueilta, sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee erityisesti myös ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös yhtiön pitkän aikavälin kehitys ja seuraajasuunnittelu.

Hallituksen jäsenet

Marimekko Oyj:n 14.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä, joiden toimikausi alkoi 14.4.2021 ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Jussi Siitonen ilmoitti 6.5.2021 eroavansa Marimekon hallituksen jäsenyydestä välittömästi. Hallituksen muodostavat nyt Elina Björklund, Carol Chen, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Tomoki Takebayashi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mika Ihamuotila ja varapuheenjohtajana Elina Björklund.

Hallituksen jäsenet esitellään kohdassa Hallitus.

Riippumattomuusarviointi

Corporate Governance -suosituksen mukaan hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Yhtiöstä riippumattomaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole yhtiön hallituksen jäsenyyden lisäksi muuta merkittävää sidosta yhtiöön. Lisäksi kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain. Marimekko Oyj:n hallituksen jäsenistä Elina Björklund, Carol Chen, Mikko-Heikki Inkeroinen, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Tomoki Takebayashi ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Mika Ihamuotila on toiminut Marimekko Oyj:n hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 11.4.2016–16.4.2019 erillisen puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan sopimuksen nojalla. 17.4.2019 alkaen erillisen johtajasopimuksen mukainen toimi on ollut puolipäiväinen. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Hallituksen tehtävät ja vastuu

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä. Osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen tehtävien lisäksi hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen vahvistamassa kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestys päivitetään ja vahvistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittävät ja laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa

 • konsernin ja liiketoiminta-alueiden strategisten tavoitteiden ja suuntaviivojen määrittely ja vahvistaminen
 • konsernin ja liiketoiminta-alueiden toimintasuunnitelmien ja budjettien käsittely ja hyväksyminen
 • osavuosikatsausten, puolivuotiskatsausten, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
 • liiketoiminnan laajentaminen ja supistaminen
 • yritys- ja rakennejärjestelyt
 • strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista ja omaisuuden hankinnasta ja myynneistä päättäminen
 • rahoituspolitiikasta ja rahoitukseen liittyvistä vastuusitoumuksista päättäminen
 • konsernin raportointimenettelyn, riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä tarkastus- ja valvontajärjestelmien vahvistaminen
 • tilintarkastussuunnitelman hyväksyminen
 • yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavanomaiseen toimintaan kuulumisen ja markkinaehtojen seuranta ja arviointi
 • yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja palkitsemisesta päättäminen
 • toimitusjohtajan ohjeistaminen
 • konsernin vastuullisuusperiaatteiden ja tavoitteiden määrittely ja vahvistaminen sekä vastuullisuusraportoinnin seuranta.

Vuonna 2021 hallitus keskittyi muun muassa seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

 • yhtiön strategian kehittäminen sekä liiketoiminta-alueiden strategisten tavoitteiden vahvistaminen
 • myymäläverkoston ja verkkomyynnin kansainvälisen laajentamisen strateginen kehittäminen
 • yhtiön vastuullisuusstrategian kehittäminen
 • tuotevalikoiman strateginen kehittäminen ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi keskipitkällä aikavälillä
 • suunnittelu- ja brändistrategian tarkastelu
 • toimintasuunnitelmien ja budjettien käsittely ja vahvistaminen
 • koronaviruspandemian vaikutusten arviointi yhtiön toimintaan lyhyellä aikajänteellä ja strategiaan pitkällä aikajänteellä
 • markkina-aseman vahvistaminen Aasiassa, erityisesti Kiinassa.

Kokouskäytäntö ja päätöksenteko

Hallituksen kokousten koolle kutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla vuosittain tammikuussa. Vuonna 2021 hallitus kokoontui kuusi kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,7.

 Hallitus

Asema

ValintavuosiRiippumaton yhtiöstä
ja merkittävistä osakkeenomistajista

Läsnäolo

Mika Ihamuotila

Puheenjohtaja vuodesta 2015

2008

Ei

6/6

Elina Björklund

Varapuheenjohtaja vuodesta 2015

2011Kyllä

6/6

Carol Chen

Jäsen

2021Kyllä 5/6

Mikko-Heikki Inkeroinen

Jäsen

2015Kyllä

6/6

Catharina Stackelberg-Hammarén

Jäsen

2014Kyllä

6/6

Tomoki Takebayashi

Jäsen

2021Kyllä 5/6

Valiokunnat

Yhtiökokouksessa 14.4.2021 valittu hallitus nimitti keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Elina Björklund ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroinen ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Hallitus ei ole perustanut muita valiokuntia.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat ja sille tavanomaisesti kuuluvat tehtävät ja valvonnan, kuten muun muassa

 • tilinpäätösraportointiprosessin seuranta
 • taloudellisen raportointiprosessin valvonta
 • yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen käsittely taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
 • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden ja erityisesti yhtiölle tarjottavien oheispalvelujen arviointi
 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu
 • yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavanomaiseen toimintaan kuulumisen ja markkinaehtojen seuranta ja arviointi
 • johdon palkitsemisen arviointi ja tarkastaminen sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2021 viisi kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta

Asema

ValintavuosiRiippumaton yhtiöstä
ja merkittävistä osakkeenomistajista

Läsnäolo

Elina Björklund

Puheenjohtaja vuodesta 2015

2015Kyllä

5/5

Mikko-Heikki Inkeroinen

Jäsen

2017Kyllä

5/5

Catharina Stackelberg-Hammarén

Jäsen

2015Kyllä

5/5

Marimekolla ei ole hallintoneuvostoa.