Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus ovat oleellinen osa Marimekon hallintoa ja johtamista. Vastuu valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuluu riskienhallintaan kuuluvien asioiden valmistelu ja valvonta.

Riskienhallinta ja riskit

Marimekon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee yhtiön riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut sekä riskienhallintaprosessin organisoinnin ja valvonnan.

Riskienhallinnan periaatteet

Marimekon riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys ja varmistaa konsernin vakaa tuloskehitys. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on jatkuva ja järjestelmällinen prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä avainriskejä. Avainriskeiksi luokitellaan sellaiset riskit, jotka saattavat estää liiketoimintamahdollisuuden käyttämisen, vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen tai toiminnan jatkuvuuden tai muutoin aiheuttaa merkittäviä seuraamuksia yhtiölle, henkilöstölle tai sidosryhmille. Riskienhallinta on kiinteä osa yhtiön johtamis- ja päätöksentekoprosessia ja kattaa konsernin kaikki toiminnot.

Tarkempi kuvaus Marimekon riskienhallintaprosessista ja merkittävimmistä riskeistä löytyy kohdasta Riskienhallinta ja riskit.

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Marimekossa noudatetaan yhtiön sisäisen valvonnan periaatteita ja toimintasuunnitelmaa valvonnan toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Marimekossa ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan tasoa ja riskien hallinnan tehokkuutta ja raportoi siitä hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Hallitus vahvistaa sisäisen valvonnan tason. Tarvittaessa voidaan käyttää sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin ulkopuolista palveluntuottajaa.

Marimekko-konsernissa sisäinen valvonta on prosessi, josta vastaavat konsernin hallitus ja toimitusjohtaja.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on taata riittävällä varmuudella, että

  • toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian kanssa
  • taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa
  • konsernin toiminta on lainmukaista
  • Code of Conduct ja eettiset arvot on etabloitu.

Marimekon sisäinen valvonta perustuu Committee of Sponsoring Organizations (COSCO) -malliin, joka muodostuu viidestä keskeisestä osa-alueesta: kontrolliympäristö, riskien arviointi, valvontatoimet, tiedotus ja viestintä sekä seuranta.