Riskit

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, kuten kuvattu 2.11.2022 julkaistussa osavuosikatsauksessa 1–9/2022:

Maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat vähittäiskauppaan ja kuluttajien luottamukseen kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin. Pandemiatilanteen kehittyminen eri markkinoilla ja siihen liittyvät rajoitustoimet erityisesti Kiinassa, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja erilaiset poliittiset jännitteet, näiden myötä edelleen kasvanut inflaatio sekä riski taantumasta vaikuttavat maailmantalouden kehittymiseen ja kuluttajien ostovoimaan ja -käyttäytymiseen. Näillä tekijöillä voi olla merkittäviä vaikutuksia Marimekon myyntiin, kannattavuuteen, kassavirtaan ja yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen.

Yhtiön merkittäviä strategisia riskejä ovat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja ostovoimassa etenkin Suomessa ja Japanissa, jotka ovat yhtiön merkittävimmät yksittäiset toimintamaat. Muita strategisia riskejä ovat yhtiön designin, tuotevalikoiman ja tuotteiden jakelun ja hinnoittelun muutoksiin liittyvät riskit. Kasvanut kustannusinflaatio lisää painetta hintojen nostoon samalla, kun maailmantalouden ja toimintaympäristön epävarmuudet vaikuttavat negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja -käyttäytymiseen. Viime vuosina nopeutunut vähittäiskaupan digitalisoituminen on vauhdittunut entisestään koronaviruspandemian seurauksena, mikä voi vaikuttaa yhtiön jakelukanavaratkaisuihin ja
-painotuksiin, myyntiin ja kannattavuuteen sekä luoda uusia ansaintamalleja. Monikanavaisuuden merkitys vähittäiskaupassa on korostunut. Kansainvälinen verkkokauppa on lisännyt kuluttajille tarjolla olevia vaihtoehtoja ja suurien verkkokauppatoimijoiden merkitystä. Lisäksi koronaviruspandemia on kärjistänyt monien muotitoimialan perinteisten tukkuasiakkaiden, kuten tavaratalojen ja monimerkkimyymälöiden, taloudellisia vaikeuksia, millä saattaa olla vaikutusta Marimekon liiketoimintaan ja jakelukanavapainotuksiin. Kilpailukyvyn ylläpitäminen nopeasti muuttuvassa ja digitalisaation mullistamassa toimintaympäristössä edellyttää ketteryyttä, tehokkuutta, joustavuutta ja jatkuvaa toimintojen uudelleenarviointia. Lisäksi yhtiön kyvyllä suunnitella, kehittää ja kaupallistaa uusia kuluttajien odotuksia vastaavia tuotteita ja samanaikaisesti varmistaa tuotannon, hankinnan ja logistiikan tehokkuus, reagointinopeus ja vastuullisuus on vaikutusta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Myös sota Ukrainassa sekä erilaiset poliittiset jännitteet vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien ostokäyttäytymiseen, hankinta- ja logistiikkaketjuihin sekä toimintamahdollisuuksiin tietyissä maissa.

Yhtiön kasvu pidemmällä aikavälillä perustuu pääasiassa monikanavaiseen vähittäiskauppaan: verkkomyynnin kasvattamiseen, partnerivetoiseen Aasian-vähittäiskauppaan sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin parantamiseen yhtiön päämarkkina-alueilla. Lisäksi yhtiö laajentaa jakeluaan brändilleen sopivien fyysisten ja digitaalisten tukkumyyntikanavien kautta. Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja erityisesti Aasialla on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Merkittäviin kumppanivalintoihin sekä partneri- ja muihin yhteistyösopimuksiin liittyy huomattavia riskejä. Myös myymälöiden vuokrasopimuksiin Suomessa ja ulkomailla sisältyy riskejä. Yhtiön kansainvälistyessä ja brändin kiinnostavuuden kasvaessa harmaavientiin liittyvät riskit ovat lisääntyneet, ja sillä voi olla vaikutusta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Kansainvälistyminen kasvattaa lisäksi yhtiön toimintaan eri markkinoilla kohdistuvaa sääntelyä.

Aineettomilla oikeuksilla on keskeinen rooli yhtiön menestyksessä, ja yhtiön kyvyllä hallinnoida ja suojella näitä oikeuksia voi olla vaikutusta yhtiön arvoon ja maineeseen. Aineettomien oikeuksien hallintaan liittyvät myös keskeisesti freelancesuunnittelijoiden kanssa solmitut yhteistyösopimukset ja sopimusten perusteella maksettavat palkkiot. Yhtiön kasvaessa ja kansainvälistyessä aineettomiin oikeuksiin, erityisesti yhtiön tunnetuimpiin kuvioihin, liittyvät riskit voivat lisääntyä.

Yhtiön operatiivisista riskeistä korostuvat kansainvälistymiseen, digitalisaatioon, vastuullisuuteen sekä hankinta- ja logistiikkaketjuun liittyvät riskit. Koska Marimekko on pieni yhtiö, myös riskit kansainväliseen kasvuun tarvittavan osaamisen varmistamisesta sekä avainhenkilöriskit voivat olla merkittäviä. Koronaviruspandemia on lisännyt operatiivisia riskejä erityisesti asiakkaiden ja henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisessa, työvoiman riittävyyden varmistamisessa pandemian aiheuttamissa sairastapauksissa, riskejä tuotannon, hankinta- ja logistiikkaketjujen toimintavarmuudessa ja tehokkuudessa, varaston ja tavaravirtojen hallinnassa sekä tietoturvassa ja tietojärjestelmien toimivuudessa. Pandemiatilanne ja siihen liittyvät rajoitustoimet esimerkiksi Kiinassa aiheuttavat toimitusviiveisiin johtavia häiriöitä toimitusketjuissa, ja tällaiset viiveet voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuden kautta liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Alalle tyypillinen ja pandemiatilanteessa entisestään korostunut varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin alihankkijoilta heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilaukset ja reagoida kysynnän nopeisiin vaihteluihin erityisesti poikkeustilanteissa nostaen myös varastoriskejä.

Tietojärjestelmien toimintavarmuuteen, luotettavuuteen ja yhteensopivuuteen liittyy riskejä. Digitalisaation, kansainvälistymisen sekä Ukrainan sodan myötä myös kyberrikollisuus ja -hyökkäykset, erilaiset muut tietoturvariskit ja henkilötietojen suojaamiseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Palvelunestohyökkäykset, häiriöt tietoliikenteessä tai esimerkiksi yhtiön omassa verkkokaupassa voivat haitata liiketoimintaa tai aiheuttaa myynninmenetystä. Tietovuodot voivat aiheuttaa vahingonkorvausvaatimuksia ja maineriskejä.

Marimekon toimitusketjuun liittyvät operatiiviset riskit koskevat erityisesti tuotantoa, hankinta- ja logistiikkaprosesseja ja niiden joustavuutta ja tehokkuutta, muutoksia raaka-aineiden hinnoissa ja muissa hankintahinnoissa sekä logistiikan hintaa ja saatavuutta. Pandemiatilanne ja siihen liittyvät rajoitustoimet esimerkiksi Kiinassa sekä sota Ukrainassa aiheuttavat merkittäviäkin häiriöitä tuotanto- ja logistiikkaketjuihin, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Myös oman kangaspainon toimintavarmuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa on ensiarvoisen tärkeää. Kaikkialla nousseet raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden sekä logistiikan kustannukset vaikuttavat myös Marimekkoon. Marimekon tärkeimmän yksittäisen raaka-aineen, puuvillan, hinta on ollut vuonna 2022 historiallisen korkealla tasolla. Alalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin tarkoittaa, että muutokset materiaalikustannuksissa vaikuttavat yhtiöön viiveellä. Marimekko työskentelee aktiivisesti vähentääkseen tuotanto- ja logistiikkaketjujen häiriöiden ja nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia. Tuotteiden jakelun laajentuessa ja toiminnan monipuolistuessa myös varastojen hallintaan liittyvät riskit kasvavat. Merkittävät kertaluonteiset kampanjat voivat kasvattaa hankintaan, kuljetuksiin ja varastojen hallintaan liittyviä riskejä, erityisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tavaratoimitusten viiveet tai häiriöt ja tuotteiden laatuvaihtelut voivat haitata liiketoimintaa, myös merkittävien kertaluonteisten kampanjoiden osalta.

Vastuullisuuden kehittämisen merkitys kilpailukyvylle kasvaa toimialalla, mikä voi vaikuttaa yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen, sillä kehitystyö edellyttää laaja-alaisesti panostuksia. Yhtiö käyttää tuotteidensa valmistukseen pääasiassa alihankkijoita. Valmistukseen liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä erityisesti hankintaketjua koskevilla sosiaalisilla näkökohdilla (muun muassa ihmisoikeudet, työolot ja palkkaus) ja ympäristönäkökohdilla (esimerkiksi tuotantomenetelmät sekä käytetyt raaka-aineet ja kemikaalit) sekä niistä avoimesti viestimisellä on kasvava merkitys asiakkaille. Nämä vastuullisuuskysymykset koskevat sekä Marimekon omaa tuotantoa ja hankintaa että lisensoituja tuotteita. Vastuullisten toimintatapojen ja lainsäädännön noudattaminen on tärkeää asiakkaiden luottamuksen säilymisen kannalta; mahdollisiin epäonnistumisiin tai virheisiin tällä saralla liittyy maine- ja korvausriskejä. Tuoteturvallisuudesta huolehtimalla sekä jatkuvalla laadunvalvonnalla ja vastuullisuustyöllä ehkäistään mahdollisia korvausvaatimuksia sekä liiketoiminnallisia ja maineriskejä.

Ilmastonmuutoksen myötä erilaisten sään ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, metsä- ja maastopalojen ja hirmumyrskyjen, odotetaan lisääntyvän. Marimekolla on myymälöitä alueilla, joilla tällaisia ääri-ilmiöitä voi esiintyä, ja mikäli ne aiheuttavat vahinkoja myymälöille tai hetkellisiä muutoksia kuluttajien ostokäyttäytymisessä, saattaa siitä seurata myynninmenetystä sekä kustannuksia. Ääri-ilmiöt voivat vaikuttaa myös tuotteiden saatavuuteen, jos niistä koituu vahinkoja yhtiön toimittajakumppaneiden tehtaille tai haittaa logistiikkaketjujen toiminnalle. Lisäksi ilmastonmuutoksesta tai sään ääri-ilmiöistä johtuva kuivuus, maaperän köyhtyminen tai muut muutokset kasvuolosuhteissa voivat vaikuttaa Marimekon käytetyimmän raaka-aineen, puuvillan, saatavuuteen ja hintaan.

Yhtiön taloudellisista riskeistä myynnin rakenteeseen, tuotannontekijöiden hintakehitykseen, kustannusrakenteen muutokseen, valuuttakurssimuutoksiin (erityisesti Yhdysvaltain dollari), verotukseen ja asiakkaiden maksuvalmiuteen liittyvillä riskeillä sekä korkojen nousulla voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan. Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi vaikuttaen yhtiön dollarinmääräisiin eriin.

Ilmastonmuutoksen myötä erilaisten sään ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, metsä- ja maastopalojen ja hirmumyrskyjen, odotetaan lisääntyvän. Marimekolla on myymälöitä alueilla, joilla tällaisia ääri-ilmiöitä voi esiintyä, ja mikäli ne aiheuttavat vahinkoja myymälöille tai hetkellisiä muutoksia kuluttajien ostokäyttäytymisessä, saattaa siitä seurata myynninmenetystä sekä kustannuksia. Ääri-ilmiöt voivat vaikuttaa myös tuotteiden saatavuuteen, jos niistä koituu vahinkoja yhtiön toimittajakumppaneiden tehtaille tai haittaa logistiikkaketjujen toiminnalle. Lisäksi ilmastonmuutoksesta tai sään ääri-ilmiöistä johtuva kuivuus, maaperän köyhtyminen tai muut muutokset kasvuolosuhteissa voivat vaikuttaa Marimekon käytetyimmän raaka-aineen, puuvillan, saatavuuteen ja hintaan.

Yhtiön taloudellisista riskeistä myynnin rakenteeseen, tuotannontekijöiden hintakehitykseen, kustannusrakenteen muutokseen, valuuttakurssimuutoksiin (erityisesti Yhdysvaltain dollari), verotukseen ja asiakkaiden maksuvalmiuteen liittyvillä riskeillä voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan. Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi vaikuttaen yhtiön dollarinmääräisiin eriin.