Riskit

Puolivuosikatsaus 9.8.2018

Maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat vähittäiskaupan ja kuluttajien luottamukseen kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Yhtiön merkittävimmät strategiset riskit liittyvät muutoksiin kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja ostovoimassa etenkin Suomessa ja Japanissa, jotka ovat yhtiön merkittävimmät yksittäiset toimintamaat.

Lähiajan strategisia riskejä ovat yhtiön designin, tuotevalikoiman ja tuotteiden hinnoittelun muutoksiin liittyvät riskit. Myös vähittäiskaupan digitalisoituminen ja sen myötä lisääntyvä kilpailu ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö tuovat mukanaan riskejä. Yhtiön kyvyllä suunnitella, kehittää ja kaupallistaa uusia kuluttajien odotuksia vastaavia tuotteita ja samanaikaisesti varmistaa tuotannon, hankinnan ja logistiikan tehokkuus on vaikutusta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Kansainvälinen verkkokauppa lisää kuluttajille tarjolla olevia vaihtoehtoja, ja monikanavaisuuden merkitys vähittäiskaupassa on entistä suurempi. Kilpailukyvyn ylläpitäminen nopeasti muuttuvassa ja digitalisaation mullistamassa toimintaympäristössä edellyttää ketteryyttä, tehokkuutta ja jatkuvaa toimintojen uudelleenarviointia.

Yhtiön kasvu perustuu pääasiassa jälleenmyyjäomisteisten Marimekko-myymälöiden ja -shop-in-shopien avaamiseen, verkkomyynnin laajentamiseen sekä omien myymälöiden ja shop-in-shopien perustamiseen yhtiön päämarkkina-alueilla. Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kasvussa ja kansainvälistymisessä. Muutokset jakelukanavaratkaisuissa voivat vaikuttaa yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Merkittäviin kumppanivalintoihin sekä partneri- ja muihin yhteistyösopimuksiin liittyy huomattavia riskejä. Myös myymälöiden vuokrasopimuksiin Suomessa ja ulkomailla sisältyy riskejä.

Aineettomilla oikeuksilla on keskeinen rooli yhtiön menestyksessä, ja yhtiön kyvyllä hallinnoida näitä oikeuksia voi olla vaikutusta yhtiön arvoon ja maineeseen. Aineettomien oikeuksien hallintaan liittyvät myös keskeisesti freelancesuunnittelijoiden kanssa solmitut yhteistyösopimukset ja sopimusten perusteella maksettavat palkkiot.

Yhtiön operatiivisista riskeistä korostuvat uudistustyön ja kansainvälistymisen hallintaan ja onnistumiseen sekä hankinta- ja logistiikkaprosessien ja raaka-aineiden ja muiden hankintahintojen muutoksiin liittyvät riskit. Myös tietojärjestelmien toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen liittyy riskejä; häiriöt tietoliikenteessä tai esimerkiksi yhtiön omassa verkkokaupassa voivat haitata liiketoimintaa hetkellisesti. Yhtiö käyttää tuotteidensa valmistukseen pääasiassa alihankkijoita. Valmistukseen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista erityisesti hankintaketjulla ja sen läpinäkyvyyden lisäämisellä on kasvava merkitys asiakkaille. Vastuullisten toimintatapojen noudattaminen on tärkeää asiakkaiden luottamuksen säilymisen kannalta; mahdollisiin epäonnistumisiin tai virheisiin tällä saralla liittyy maineriskejä. Tavaratoimitusten viiveet tai häiriöt ja tuotteiden laatuvaihtelut voivat haitata liiketoimintaa. Tuotteiden jakelun laajentuessa ja toiminnan monipuolistuessa myös varastojen hallintaan liittyvät riskit kasvavat. Koska Marimekko on pieni yhtiö, meneillään olevat uudistus- ja kehityshankkeet lisäävät avainhenkilöriskejä.

Yhtiön taloudellisista riskeistä myynnin rakenteeseen, tuotannontekijöiden hintakehitykseen, kustannusrakenteen muutokseen, valuuttakurssimuutoksiin (erityisesti Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja Australian dollari), verotukseen ja asiakkaiden maksuvalmiuteen liittyvillä riskeillä voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan.