Näkymät

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021 (päivitetty 23.9.2021)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta (2020: 123,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla jatkuu, ja yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 liittyy näin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Pandemia on aiheuttanut häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa. Myös Marimekon toimitusketjussa on ollut joitakin pandemiaan liittyviä häiriöitä, jotka ovat aiheuttaneet toimitusviiveitä. Jatkuessaan häiriöt voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen loppuvuoden aikana ja sitä kautta liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lisäksi liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa. Koronaviruspandemiaan liittyviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin kohdassa Riskit.

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2021 (Puolivuosikatsaus 1–6/2021, 19.8.2021)

Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa voimakkaasti myös vuonna 2021. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja muokkaa kuluttajien ostokäyttäytymistä. Pandemiatilanteen kehittyminen voi aiheuttaa äkillisiä muutoksia kysynnässä, mikä voi vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Rokotekattavuus, uudet tartunta-aallot ja virusmuunnokset sekä eri maiden tapa hoitaa kriisiä saattavat vaikuttavat talouden kehittymiseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2021 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä selvästi pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2021. Vuonna 2021 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko arvioi sekä tukku- että vähittäismyynnin kasvavan vuonna 2021. Kasvun odotetaan olevan erityisen vahvaa tukkumyynnissä, johon sisältyy myös myynti Marimekko-myymälöitä operoiville partnereille. Tukkumyynnin kasvua tukevat osin kotimaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka voivat nostaa Marimekon varastoriskejä. Koronavirustilanteen kehittyminen, rokotekattavuus ja toisaalta mahdolliset rajoitukset ja suositukset eri markkinaalueilla vaikuttavat myymälöiden kävijämääriin ja siten sekä vähittäis- että tukkumyynnin näkymiin, myös tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjoiden osalta. Myös pandemian aiheuttamat nopeat kysynnän vaihtelut voivat vaikuttaa Marimekon liikevaihtoon. Marimekon toimitusketjussa on ollut joitakin pandemian aiheuttamia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen ja sitä kautta liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Lisäksi liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa. Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi, millä on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2021. Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Marimekko suunnittelee vauhdittavansa pitkän aikavälin kansainvälistä kasvua vuonna 2021 ja panostavansa erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan, saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja bränditunnettuuteen. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta, erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Vuonna 2020 kiinteitä kuluja vähensivät osin tilapäiset kustannussäästöt sekä koronaviruspandemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2020: 5,3 miljoonaa) ja painottuvan toiselle vuosipuoliskolle. Myös ITkulujen arvioidaan kasvavan selvästi, kun pilvipalvelujärjestelyjen konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittely muuttuu uuden IFRS-tulkinnan seurauksena.

Tämänhetkisen, alustavan arvion mukaan laadintaperiaatteen muutos tulee tämän tilikauden aikana kasvattamaan yhtiön kiinteitä kuluja ja vastaavasti vähentämään investointeja arviolta noin 1 miljoonalla eurolla. Marimekon selvitys valmistuu syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan tämän vuoksi olevan selvästi edellisvuotta alhaisemmat (2020: 2,1 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana. Ensimmäinen ansaintajakso päättyy syyskuun 2021 lopussa.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus on jälleen selvästi kasvanut. Marimekko seuraa tarkasti pandemiatilanteen kehittymistä kullakin markkina-alueella ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tilanteen mukaan. Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Liikevaihdon suhteellisen kasvun toisella vuosipuoliskolla 2021 ennakoidaan kuitenkin hidastuvan, sillä koronaviruspandemia vaikutti vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon poikkeuksellisen negatiivisesti.