Näkymät

Marimekko peruu 13.2.2020 antamansa tulosohjeistus vuodeksi 2020 (25.3.2020)

Marimekko Oyj arvioi 13.2.2020 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan Marimekko-konsernin liikevaihdon vuonna 2020 olevan edellisvuotista korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi.

Marimekko arvioi tilinpäätöstiedotteessaan, että koronavirusepidemia (COVID-19) voi vaikuttaa kuluttajien ja kumppanien ostokäyttäytymiseen ja sitä kautta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Marimekko arvioi nyt, että yhtiön päämarkkina-alueilla vaikuttava koronaviruspandemia on selvästi heikentänyt kulutuskysyntänäkymiä kaikilla markkina-alueilla ja on epätodennäköistä, että Marimekon aiemmin antama ohjeistus toteutuu. Pitkittyessään pandemialla on merkittävät vaikutukset yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Marimekko peruu 13.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020 johtuen ainoastaan koronaviruspandemian arvioitujen vaikutusten seurauksista. Nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan ei ole parhaillaan mahdollista antaa. Marimekko täsmentää näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020 (tilinpäätöstiedote 13.2.2020)

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla. Esimerkiksi koronavirusepidemia, epävakaa tilanne Hongkongissa ja muut mahdolliset poikkeustilanteet yhtiön markkinoilla voivat vaikuttaa kuluttajien ja kumppanien ostokäyttäytymiseen ja sitä kautta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Koronaviruksen vaikutukset, jotka tällä hetkellä keskittyvät erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueelle, ovat vielä epävarmat, mutta epidemia voi heikentää myyntiä, kannattavuutta ja globaalin hankintaketjun toimintavarmuutta. Noin 15 prosenttia Marimekon tuotteista valmistetaan Kiinassa. Marimekon tämänhetkisen arvion mukaan liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kuluvana vuonna kuitenkin edelleen nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Yhtiön kasvun vetureita ovat verkkomyynti, olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen kaikilla markkinoilla sekä partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa. Myös kertaluonteisilla kampanjatoimituksilla on merkittävä vaikutus yhtiön kasvuun. Tavoitteena on avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat.

Marimekko panostaa vuonna 2020 aiempaa mittavammin entistä vahvemman kasvun ja kannattavuuden saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Kiinteiden kustannusten arvioidaan tästä syystä nousevan merkittävästi edellisvuodesta. Yhtiö vahvistaa edelleen kasvuun tarvittavaa kansainvälisen liiketoiminnan osaamistaan, ja henkilöstökustannusten ennakoidaan olevan selvästi edellisvuotta suuremmat. Markkinointikustannusten arvioidaan kasvavan (2019: 7,4 miljoonaa euroa), kun yhtiö lisää panostuksiaan tunnettuuden kasvattamiseksi puhutellakseen entistä laajempaa globaalia kohdeyleisöä. Myös kokonaisinvestointien odotetaan nousevan huomattavasti edellisvuodesta (2019: 2,6 miljoonaa euroa): yhtiö uudistaa ja laajentaa myymäläverkostoa sekä kehittää digitaalista liiketoimintaa ja tietojärjestelmiä vahvistaakseen kansainvälistä kilpailukykyään. Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle, ja näin arvioidaan olevan myös vuonna 2020, erityisen voimakkaasti varsinkin tuloksen osalta, mihin vaikuttaa myös kasvupanostusten ajoitus. Vuoden viimeisellä neljänneksellä joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä.