Näkymät

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2020 (18.9.2020 päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2020 jäävän edellisvuodesta ja vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai alhaisempi.

Puolivuosikatsauksensa yhteydessä 13.8.2020 yhtiö kertoi, että koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020, mutta ei pystynyt nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi antamaan tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan.

Koronaviruspandemiaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu kohdassa Riskienhallinta ja riskit.

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020 (osavuosikatsaus Q3, 4.11.2020)

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä nopeasti kaikkialle maailmaan levinnyt koronaviruspandemia on globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Poikkeustilanne voi vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Pandemian kesto, uudet tartunta-aallot ja eri maiden tapa hoitaa kriisiä vaikuttavat talouden taantuman syvyyteen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Kotimarkkinan näkymiin sekä koko yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa se, kuinka asiakasmäärät vähittäismyymälöissä kehittyvät loppuvuonna ja jatkuuko verkkokaupan hyvä kehitys. Vuoden viimeiselle neljännekselle sijoittuu useita Marimekolle merkittäviä myyntikampanjoita. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden
verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Mahdollisilla uusilla tartunta-aalloilla ja eri maiden pandemiasta toipumisen vauhdilla voi olla vaikutusta erityisesti yhtiön tulevan vuoden myyntinäkymiin Aasian-Tyynenmeren alueella. Pandemiatilanteesta huolimatta yhtiö näkee edelleen kasvavaa kysyntää tuotteilleen alueella pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2020.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan edellisvuotta korkeammat odotettua paremman ennakoidun kehityksen ansiosta.

Verkkomyynnin painoarvo yhtiön liiketoiminnassa on kasvanut edelleen vuonna 2020, ja myynnin odotetaan kehittyvän hyvin myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vähittäismyynnin koko vuoden näkymiin vaikuttaa olennaisesti asiakasvirtojen palautuminen myymälöihin loppuvuonna kullakin markkinalla sekä mahdolliset uudet tartunta-aallot, jotka voivat edellyttää omien myymälöiden tilapäisiä sulkemisia. Koko vuoden tukkumyyntiä tukevat kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa. Yhtiön tavoitteena on edelleen avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Marimekko laati koronaviruskriisin alkaessa nopeasti varasuunnitelmat toimitusketjuihinsa tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi, ja suunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Toistaiseksi poikkeustilanne on vaikuttanut hankintaketjuun vain vähän. Sen sijaan tuotteiden vahvasti kasvanut kysyntä verkkokaupassa ja pandemian aiheuttamat hankaluudet tukkukaupan toimituksissa toivat alkuvuonna haasteita Marimekon logistiikalle. Loppuvuoden liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden säilyminen pandemiatilanteessa. Verkkokaupan kasvun seurauksena yhtiö odottaa koko vuoden logistiikkakustannusten nousevan selvästi vuodesta 2019.

Kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi Marimekko on rakentanut kunnianhimoisen kiinteiden kulujen säästöohjelman, jonka toteuttaminen aloitettiin ripeästi alkuvuonna. Kiinteiden kulujen odotetaan laskevan loppuvuonna edelleen edellisvuoteen verrattuna. Markkinointikustannusten ennakoidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat (2019: 7,4 miljoonaa euroa). Yhtiö odottaa kokonaisinvestointien olevan edellisvuotta alemmat (2019: 2,6 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.