Näkymät

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2020 (pörssitiedote 18.9.2020)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2020 jäävän edellisvuodesta ja vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai alhaisempi.

Yhtiön vuoden 2020 näkymiin liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Marimekolle tärkeän kotimarkkinan ja yhtiön koko vähittäismyynnin näkymiin vaikuttaa olennaisesti se, kuinka asiakasmäärät vähittäismyymälöissä kehittyvät loppuvuonna ja tuleeko koronaviruksesta syksyllä uusia, merkittäviä tartunta-aaltoja, jotka voivat edellyttää omien myymälöiden tilapäisiä sulkemisia. Marimekon partnereiden ja muiden tukkumyyntiasiakkaiden toipuminen kriisistä voi vaikuttaa heidän loppuvuoden täydennystilauksiinsa ja siten yhtiön koko vuoden näkymiin. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen.

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2020 (osavuosikatsaus Q2, 13.8.2020)

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä nopeasti kaikkialle maailmaan levinnyt koronaviruspandemia on globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Poikkeustilanne vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Pandemian kesto, mahdolliset uudet tartunta-aallot ja eri maiden tapa hoitaa kriisiä vaikuttavat talouden taantuman syvyyteen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Huolehtiakseen henkilöstön ja asiakkaiden terveydestä Marimekko päätti maaliskuussa sulkea väliaikaisesti omat vähittäismyymälänsä Suomessa. Myymälät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta avattiin uudelleen vaiheittain touko- ja kesäkuussa tarkkoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia noudattaen sekä rajoitetuin aukioloajoin. Tuotteiden kysyntä verkkokaupassa kasvoi merkittävästi kevään ja kesän aikana. Vuoden 2020 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle. Marimekon kotimarkkinoiden näkymiin sekä koko yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka asiakasmäärät vähittäismyymälöissä kehittyvät loppuvuonna ja tuleeko koronaviruksesta syksyllä uusia, merkittäviä tartunta-aaltoja.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisemmassa vaiheessa kuin Japanissa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden
verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Japanissa myymälät suljettiin vaiheittain huhtikuun aikana ja niitä alettiin avata uudelleen vähitellen toukokuun puolivälistä alkaen. Marimekko-myymälät Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa olivat toisella neljänneksellä avoinna pääosin normaalisti. Thaimaassa myymälät sulkeutuivat väliaikaisesti maaliskuun puolivälissä ja avautuivat uudelleen toukokuun puolivälissä. Aasian Marimekko-myymälöiden tilapäinen sulkeminen, mahdolliset uudet tartunta-aallot sekä pandemian vaikutukset kuluttajien mielialaan vaikuttavat yhtiön tukkumyyntinäkymiin alueella. Katsauskauden lopussa Marimekko-myymälät Aasiassa olivat auki, osin rajoitetuin aukioloajoin. Osa Marimekon omista vähittäismyymälöistä Australiassa on suljettu uudelleen katsauskauden jälkeen annettujen viranomaismääräysten vuoksi. Pandemiatilanteesta huolimatta yhtiö näkee edelleen kasvavaa kysyntää tuotteilleen Aasian-Tyynenmeren alueella pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon tuli vuonna 2019 harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2020.

Lisenssituottojen vuonna 2020 arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla odotettua paremman ennakoidun kehityksen ansiosta.

Verkkomyynnin painoarvo yhtiön liiketoiminnassa on kasvanut edelleen vuonna 2020, ja myynnin odotetaan kehittyvän hyvin myös vuoden toisella puoliskolla. Vähittäismyynnin koko vuoden näkymiin vaikuttaa olennaisesti asiakasvirtojen palautuminen myymälöihin loppuvuonna kullakin markkinalla sekä mahdolliset uudet tartunta-aallot, jotka voivat edellyttää omien myymälöiden tilapäisiä sulkemisia. Marimekon partnereiden ja muiden tukkumyyntiasiakkaiden toipuminen kriisistä voi vaikuttaa heidän loppuvuoden täydennystilauksiinsa ja siten yhtiön koko vuoden näkymiin. Koko vuoden tukkumyyntiä tukevat huomattavasti kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa. Yhtiön tavoitteena on edelleen avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2020. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä.

Marimekko laati koronaviruskriisin alkaessa nopeasti varasuunnitelmat toimitusketjuihinsa tuotannon ja logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi, ja suunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Toistaiseksi poikkeustilanne on vaikuttanut hankintaketjuun vain vähän. Sen sijaan tuotteiden vahvasti kasvanut kysyntä verkkokaupassa ja pandemian aiheuttamat hankaluudet tukkukaupan toimituksissa toivat alkuvuonna haasteita Marimekon logistiikalle. Verkkokaupan kasvun seurauksena yhtiö odottaa koko vuoden logistiikkakustannusten kasvavan vuodesta 2019.

Kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseksi Marimekko on rakentanut kunnianhimoisen kiinteiden kulujen säästöohjelman, jonka toteuttaminen aloitettiin ripeästi ja jonka vaikutukset näkyivät erityisesti toisella neljänneksellä, kun valtaosa Marimekon omista vähittäismyymälöistä oli tilapäisesti suljettuna ja yhtiö säästi merkittävästi muun muassa henkilöstökuluissa ja vuokrissa. Kiinteiden kulujen odotetaan laskevan myös toisella vuosipuoliskolla, mutta alkuvuotta selvästi maltillisemmin. Markkinointikustannusten ennakoidaan olevan edellisvuotta merkittävästi alemmat (2019: 7,4 miljoonaa euroa). Yhtiö odottaa kokonaisinvestointien olevan edellisvuotta alemmat (2019: 2,6 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.