Valtuutukset

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Lukumäärässä on huomioitu maksuttoman osakeannin vaikutus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Määrä vastaa noin 0,4 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Marimekko Oyj:n hallitus päätti 14.11.2022 hankkia 50 000 omaa osaketta valtuutuksen perusteella. Osakeostot saatiin päätökseen 22.11.2022. Valtuutus on voimassa 12.10.2023 asti ja sen nojalla voidaan vielä hankkia 100 000 omaa osaketta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 250 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Lukumäärässä on huomioitu maksuttoman osakeannin vaikutus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Määrä vastaa noin 0,6 %:ta yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity. Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus voi päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 12.10.2023 asti.

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin.