Valtuutukset

12.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 12.10.2019 saakka. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeita hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Lisäksi 12.4.2018 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen suunnatusta maksullisesta osakeannista yhtiön henkilöstölle tai hallituksen määrittelemille henkilöstöryhmille ja siten, että se kattaa myös yhtiön freelancesuunnittelijat. Valtuutus on voimassa 12.10.2019 saakka. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 150 000 osaketta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin.