Valtuutukset

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonmaksusta vuodelta 2020

Varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,2 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeet hankittaisiin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 14.10.2022 asti, ja se korvaa vuoden 2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 120 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 1,5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus voi päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Marimekon hallitus päätti 2.11.2021 luovuttaa 6 640 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta johtoryhmälle osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Valtuutus on voimassa 14.10.2022 asti ja sen nojalla voidaan vielä myöhemmin luovuttaa enintään 113 360 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin.