Sisäpiirihallinto

Marimekon sisäpiiriohje

Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen ja markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) perustuva Marimekon sisäpiiriohje määrittelee sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden olennaiset velvollisuudet sekä johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevan ilmoitusvelvollisuuden, sekä muita MAR:iin liittyviä sääntöjä ja ohjeita.

Yhtiön hallitus vahvistaa sisäpiiriohjeen.

Marimekon sisäpiiriluettelot ja kaupankäynnin rajoitukset

Marimekko pitää yllä luetteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Marimekolle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Marimekko on päättänyt olla pitämättä luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä. Näin ollen kaikki henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa, lisätään kutakin hanketta koskevaan hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon, joka perustetaan ja ylläpidetään jokaisesta sisäpiiritietoa sisältävästä hankkeesta. Päätös hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamisesta tehdään samanaikaisesti tehdessä päätöstä sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo ei ole julkinen. Marimekon sisäpiirihallinto on vastuussa sisäpiiriluettelon ylläpidosta. Marimekon hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon lisätty henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen voimassaolon aikana.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden valmistelua (osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedote) tai säännöllistä pääsyä julkistamattomaan taloudelliseen tietoon ei pidetä sisäpiirihankkeena eikä yhtiö tee päätöstä tiedon julkistamisen lykkäämisestä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista tiedoista. Ottaen kuitenkin huomioon, että yhtiön julkistamaton taloudellinen tieto on luottamuksellista, yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeeseen kirjattuja periaatteita, kuten luettelon ylläpitämistä henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy julkistamattomaan taloustietoon sekä kyseisten henkilöiden kuulumista kaupankäynnin kiellon piiriin ajanjaksona ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

Kaupankäynti Marimekon rahoitusvälineillä on kuitenkin aina kiellettyä, jos henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa Marimekosta tai sen rahoitusvälineestä.

Johtohenkilöiden liiketoimet ja lähipiiri

Marimekon hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja ilmoittamaan Marimekolle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä Marimekon rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Marimekko julkistaa viipymättä kyseiset tiedot pörssitiedotteella saatuaan ilmoituksen liiketoimesta. Jokaisen johtohenkilön tulee määrittää lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja ilmoittaa yhtiölle kirjallisesti heidän tietonsa. Johtohenkilön lähipiiriläiselle pätevät samat MAR:in mukaiset velvollisuudet kuin johtohenkilölle.

Suljettu ikkuna

Marimekko noudattaa 30 päivän suljettua ikkunaa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistamista. Suljetun ikkunan aikana yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenet eivät saa käydä kauppaa Marimekon osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Suljettu ikkuna koskee myös niitä henkilöitä, jotka osallistuvat Marimekon osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun sekä niitä yhtiön määrittelemiä henkilöitä, joilla on asemansa tai oikeuksiensa perusteella säännöllinen pääsy julkistamattomaan taloustietoon.

Sisäpiiriohjeen valvonta

Yhtiön sisäpiirihallinnosta vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja. Marimekon työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa tapahtuneesta tai mahdollisesta Marimekon sisäpiiriohjeen tai rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn rikkomisesta Marimekon whistleblowing-menettelyn kautta.

Marimekon whistleblowing-kanava löytyy täältä: https://report.whistleb.com/marimekkocompany.