Vastuullisuuden johtaminen

Marimekossa vastuullisuus tarkoittaa ihmisten ja ympäristön kunnioittamista kaikessa, mitä teemme. Arvomme ”rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan” kiteyttää vastuullisuusajattelumme ytimen: kohtelemme ihmisiä reilusti ja haluamme luoda tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään, ja samalla pienennämme vaikutuksiamme ympäristöön mahdollisimman paljon. Vastuullisuustyö on meillä osa jokapäiväistä tekemistämme ja toiminnan kehittämistä.

Vastuullisuusstrategiamme ja -työmme painopistealueet perustuvat Marimekon brändiin, visioon ja arvoihin, analyysiin muoti- ja tekstiiliteollisuuteen vaikuttavista megatrendeistä sekä kuluttajatrendeistä ja -näkemyksistä, selvityksiin koko arvoketjun vastuullisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja vertailuun alan käytäntöihin, sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin sekä työntekijöiden näkemyksiin.

Jokainen tiimi ja liiketoimintayksikkö Marimekossa huolehtii omaan vastuualueeseensa liittyvistä vastuullisuustoimenpiteistä. Liiketoiminnan kehitys ja transformaatio -yksikkö ja sen vastuullisuusasiantuntijat vastaavat Marimekon vastuullisuuden transformaatio-ohjelman toteutumisesta niin yrityksen omassa toiminnassa kuin sen arvoketjussa.

Marimekko Innovation Works on yrityksen sisäinen, monialainen innovaatiotiimi, jonka vastuulla on yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kehittää, edistää ja pilotoida innovatiivisia materiaaleja, väriaineita ja teknologioita sekä uusia liiketoimintamalleja ja palveluja esimerkiksi kiertotalouteen liittyen.

Marimekon hallitus hyväksyy yhtiön toimintaohjeen (Code of Conduct), vastuullisuusstrategian ja vastuullisuusstrategiaan sisältyvät tärkeimmät tavoitteet sekä seuraa vuosittaista vastuullisuusraportointia. Hallitus myös hyväksyy Marimekon ethics & compliance -ohjelman ja seuraa sen edistymistä. Hallitus asettaa vuosittaiset tavoitteet toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Kaikkien ylimpään johtoon kuuluvien osalta näihin sisältyy myös vastuullisuuteen liittyviä mittareita. Näitä tavoitteita laajennetaan ja jalkautetaan edelleen kaikkiin Marimekon tiimeihin ja liiketoimintayksiköihin, ja johtoryhmä seuraa niiden edistymistä vähintään puolivuosittain.

Muihin kuin taloudellisiin asioihin, kuten ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja ihmisoikeuksiin sekä lahjonnan ja korruption torjuntaan, liittyviä riskejä käsitellään osana konsernin riskienhallintaa. Keskeisistä riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksessa, neljännesvuosittain julkaistavissa osavuosikatsauksissa, lakien ja säännösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti sekä tapauskohtaisesti aina tarvittaessa.

Lue lisää riskienhallinnasta ja riskeistä.