Palkitseminen

Palkitsemisen keskeisinä tavoitteina Marimekossa on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen sekä sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen palkkioihin liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta korvausta tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta.

Varsinainen yhtiökokous 16.4.2023 päätti hallituksen jäsenille maksettavista vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 55 000 euroa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja muille jäsenille 30 000 euroa. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan 1 000 euroa jokaisesta sellaisesta hallituksen kokouksesta, jossa jäsen on ollut fyysisesti paikalla. Lisäksi päätettiin, että valiokuntatyöstä suoritetaan valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen palkkioina saamien osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä rajoituksia tai sääntöjä. Palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä oli yhtiökokouspäivänä 16.4.2024 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Hallituksen puheenjohtajalle Mika Ihamuotilalle maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla puheenjohtajan puolipäiväisestä toimesta 5 000 euron kuukausipalkkio. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja, eikä Mika Ihamuotila osallistu tähän arvioon. Mika Ihamuotilalle ei makseta palkkiota valiokuntatyöskentelystä.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettavan kuukausipalkkion lisäksi Mika Ihamuotilalle ei makseta muita palkkioita, kuten palkkiota valiokuntatyöskentelystä, bonusperusteisia palkkioita tai etuisuuksia. Eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan.

Marimekon hallitukselle tilikaudella 2023 maksetut palkkiot

Hallituksen jäsenRooli/
valiokuntajäsenyys
Vuosipalkkio, 1 000 euroaVuosipalkkiosta maksettu osakkeina, kplValiokuntapalkkio, 1 000 euroaMuut palkkiot, 1 000 euroaYhteensä, 1 000 euroa
Carol Chen261 11826
Mika IhamuotilaHallituksen puheenjohtaja4853*101
Mikko-Heikki InkeroinenTarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen261 118531
Teemu Kangas-Kärki Varapuheenjohtaja, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 351 5051045
Tomoki Takebayashi261 11826
Marianne VikkulaTarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen261 118531
* Mika Ihamuotilan erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettu palkkio puolipäiväisestä hallituksen puheenjohtajan toimesta

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja mukaan lukien, suunnatusta pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Yhtiön ja Tiina Alahuhta-Kaskon välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on kiinteän palkan lisäksi oikeus enintään neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan vuosittaiseen bonuspalkkioon. Lyhyen aikavälin kannustimen tarkoitus on edistää yhtiön strategiaa vuosittaisten tavoitteiden saavuttamisen kautta. Vuonna 2023 ansaintakriteerit perustuivat 50-prosenttisesti yhtiön liikevaihdon ja 50-prosenttisesti yhtiön vertailukelpoisen liikevoiton kehittymiseen. Hallitus päättää ansaintakriteerien määräytymisperusteet vuosittain tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta.

Marimekon toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 maksetut palkkiot

1 000 euroaKiinteä palkka ja edutLyhyen aikavälin kannustin*Pitkän aikavälin kannustinMuut palkkiotYhteensä
Tiina Alahuhta-Kasko37874453*
* Maksettuun summaan sisältyy vuonna 2022 ansaittu lyhyen aikavälin kannustin, joka maksettiin vuonna 2023.

Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja toimitusjohtaja on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden normaalia palkkaa. Irtisanomiseen liittyvä korvaus on sidottu määräaikaiseen kilpailukieltovelvoitteeseen.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Bonuspalkkion määräytymisperusteina käytetään konsernin liikevaihdon kasvua, liiketulosta ja hallituksen erikseen määrittelemiä henkilökohtaisia tavoitteita, jotka vuonna 2023 sisälsivät myös vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita jokaiselle johtoryhmän jäsenelle. Johtoryhmän eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaisesti.

Vuonna 2023 muut johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja) saivat palkkaa ja palkkioita yhteensä 2 294 tuhatta euroa (2022: 1 788). Vuonna 2023 muille johtoryhmän jäsenille ei maksettu pitkäaikaisia kannustimia osakekannustinjärjestelmään liittyen (2022: 1 621). Seuraavat mahdolliset palkkiot maksetaan arviolta alkusyksyllä 2025.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 15.2.2022 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2022–2026. Järjestelmä on suunnattu yhtiön johtoryhmälle ja siihen kuuluu hallituksen helmikuussa 2023 tekemän päätöksen jälkeen toimitusjohtaja mukaan lukien 11 henkeä.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa edelleen johdon intressien yhtenäistämistä osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi. Osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026 on kaksi ansaintajaksoa: 1.1.2022–30.6.2025 ja 1.1.2023–30.6.2026. Järjestelmän osallistujien mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu osakkeenomistajan kokonaistuottoon (TSR) eli Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon ansaintajakson päättyessä osingot mukaan luettuina. Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy TSR-kriteerille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Mahdollinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä, ensisijaisesti puoliksi yhtiön osakkeina ja puoliksi rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa. Järjestelmän perusteella ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettama maksimiraja ylitetään. Osakkeina maksettavaan osuuteen liittyy kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus.

Marimekon hallitus on päättänyt, että mikäli ensimmäiselle ansaintajaksolle 1.1.2022–30.6.2025 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, sen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 172 706 Marimekko Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ensimmäisen ansaintajakson mahdolliset palkkiot maksetaan arviolta alkusyksyllä 2025.

Hallitus on myös päättänyt, että jos toiselle ansaintajaksolle 1.1.2023–30.6.2026 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, sen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 290 148 Marimekko Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Toisen ansaintajakson mahdolliset palkkiot maksetaan viimeistään syyskuun 2026 loppuun mennessä. 

Marimekko palkitsemispolitiikka 2024
Palkitsemisraportit