Palkitseminen

Palkitsemisen keskeisinä tavoitteina Marimekossa on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen sekä sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen palkkioihin liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta korvausta tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta.

Varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 päätti, että hallituksen jäsenten vuoden 2021 vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 14.4.2021 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden  mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen palkkioina saamien osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä sääntöjä. Hallituksella ei pääsääntöisesti ole kiinteän vuosipalkkion lisäksi muita taloudellisia etuuksia. Marimekko ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa eikä takauksia tai muita vastuusitoumuksia heidän puolestaan.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti hallitukselle maksettavista vuosipalkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa, varapuheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 26 000 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä palkkiota kokouksiin osallistumisesta. Valiokunnan jäsenille päätettiin maksaa valiokuntatyöstä erillistä kokouskohtaista palkkiota seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa.

Hallituksen puheenjohtajalle Mika Ihamuotilalle on varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion lisäksi maksettu erillisen johtajasopimuksen nojalla kuukausipalkkiota 4 400 euroa puolipäiväisestä toimesta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettavan kuukausipalkkion lisäksi Mika Ihamuotilalle ei makseta muita palkkioita, kuten bonusperusteisia palkkioita tai etuisuuksia. Eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee erillisen johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Marimekon hallituksen jäsenten palkkiot 2019–2020

(1 000 euroa)

Palkkio
hallitus- ja valiokuntatyöstä

Muut
taloudelliset etuudet

Tilikaudella
maksettu kokonaiskorvaus

 

2019

2019 2020 2019 2020

2019

Mika Ihamuotila

48

48 53* 70* 101

118

Elina Björklund

47

41 47

41

Rebekka Bay ***

10

32 6** 10

32

Arthur Engel

26

26 6** 26

32

Mikko-Heikki Inkeroinen

32

29 32

29

Helle Priess

26

26 80** 26

106

Catharina Stackelberg-Hammarén

32

29 32

29

 Yhteensä

221

231 53 162 274

387

* Erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettu kuukausipalkkio.
** Konsultointipalkkio
*** Rebekka Bayn hallitusjäsenyys päättyi 2.6.2020. Hänen hallituspalkkionsa vuonna 2020 maksettiin kokonaan osakkeina.

Hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat osakemäärät osana varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2019 ja 8.4.2020 päättämää vuosipalkkiota:
• 2019 varapuheenjohtajalle 538 osaketta ja muille jäsenille 400 osaketta.
• 2020 varapuheenjohtajalle 617 osaketta ja muille jäsenille 458 osaketta.

Yhtiökokouksen päättämä hallituksen puheenjohtajan palkkio maksettiin kokonaan rahana sekä vuonna 2019 että 2020, sillä Mika Ihamuotilalla oli yhtiökokouspäivinä hallussaan yli 500 000 / 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä ns. pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä johtoryhmän jäsenille toimitusjohtaja mukaan lukien, kts. alla Muun johdon palkitseminen. Yhtiön ja Tiina Alahuhta-Kaskon välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on kiinteän palkan lisäksi oikeus enintään neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan vuosittaiseen bonuspalkkioon, jonka määräytymisperusteet hallitus päättää vuosittain tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jolta ajalta irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden kiinteää palkkaa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on samoin kuusi kuukautta, jolta ajalta toimitusjohtajalla on oikeus kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen. Erokorvaukseen liittyy määräaikainen kilpailukielto.

Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot 2019–2020

(1 000 euroa)

Kiinteä palkka
ja edut

Lyhyen
aikavälin kannustin

 

Pitkän
aikavälin kannustin

Kokonais-
palkitseminen

 

2020

2019

2020

2019

 

 

2020

2019

2020

2019

Tiina Alahuhta-Kasko

341

321

101

92

 

 

443

413

Yhteensä

341

321

101

92

 

 

443

413

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä ns. pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Bonuspalkkion määräytymisperusteina käytetään konsernin liikevaihdon kasvua, liiketulosta ja hallituksen erikseen määrittelemiä henkilökohtaisia tavoitteita. Johtoryhmän eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaisesti.

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 7.5.2014 pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön.

Järjestelmässä oli kaksi ansaintajaksoa: 8.5.2014–31.10.2017 sekä 8.5.2014–28.2.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustui Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan luettuna. Palkkio oli määritelty maksettavaksi rahana kahdessa erässä. Ensimmäinen erä olisi tullut maksettavaksi syksyllä 2017, ja toinen erä tuli maksettavaksi keväällä 2018. Palkkiona maksettiin yhteensä 177 000 euroa keväällä 2018. Palkkion saaminen edellytti, että henkilö oli maksuhetkellä yhtiön palveluksessa ja että kohdehenkilö sitoutui ostamaan 50 prosentilla saamastaan nettopalkkiosta yhtiön osakkeita markkinahintaan. Palkkiolla ostettuja osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa osakkeiden ostohetkestä alkaen. Järjestelmän piirissä oli sen päättyessä toimitusjohtaja mukaan lukien kahdeksan johtoryhmän jäsentä.

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 14.2.2018 uudesta kannustinjärjestelmästä yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa: 1.4.2018–30.9.2021 ja 1.4.2018–31.1.2022. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan luettuna. Palkkio on suunniteltu maksettavan rahana kahdessa erässä puoliksi yhtiön osakkeina ja puoliksi rahana. Ensimmäinen erä tulee mahdollisesti maksettavaksi syksyllä 2021 ja toinen erä keväällä 2022. Osakkeina maksettavaan osuuteen liittyy kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa. Kannustinjärjestelmän nojalla maksettavan enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla noin vuosittaisen bruttopalkan verran. Järjestelmän piirissä on toimitusjohtaja mukaan lukien seitsemän johtoryhmän jäsentä.

Muun johdon palkat ja palkkiot 2019–2020

(1 000 euroa)

Kiinteä palkka

Bonuspalkka

 

Kannustin-
järjestelmä

Kokonais-
korvaus
tilikaudella

 

2020

2019

2020

2019

 

 

2020

2019

2020

2019

Johtoryhmä

1 148

895

163

106

 

 

1 311

1 001

Yhteensä

1 148

895

163

106

 

 

1 311

1 001

Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkitsemisraportti 2020