Palkitseminen

Palkitsemisen keskeisinä tavoitteina Marimekossa on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen sekä sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen palkkioihin liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta korvausta tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta.

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 päätti, että hallituksen jäsenten vuoden 2017 vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Palkkio on maksettu kokonaan käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 6.4.2017 ollut hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeet on hankittu suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2017 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden ollut mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen palkkioina saamien osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä sääntöjä. Hallituksella ei pääsääntöisesti ole kiinteän vuosipalkkion lisäksi muita taloudellisia etuuksia. Marimekko ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa eikä takauksia tai muita vastuusitoumuksia heidän puolestaan.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous päätti hallitukselle maksettavista vuosipalkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa; varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 22 000 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä palkkiota kokouksiin osallistumisesta. Valiokunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota valiokuntatyöstä eikä kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen varapuheenjohtajan palkkiossa on otettu huomioon myös työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle Mika Ihamuotilalle on varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion lisäksi maksettu hallituksen puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan erillisen johtajasopimuksen nojalla kuukausipalkkiona 8 800 euroa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja päätoimisuuteen pohjautuvan erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettavan kuukausipalkkion lisäksi Mika Ihamuotilalle ei makseta muita palkkioita, kuten bonusperusteisia palkkioita tai etuisuuksia. Eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä ns. pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä johtoryhmän jäsenille toimitusjohtaja mukaan lukien, kts. alla Muun johdon palkitseminen. Yhtiön ja Tiina Alahuhta-Kaskon välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on kiinteän palkan lisäksi oikeus enintään neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan vuosittaiseen bonuspalkkioon, jonka määräytymisperusteet hallitus päättää vuosittain tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jolta ajalta irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden kiinteää palkkaa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on samoin kuusi kuukautta, jolta ajalta toimitusjohtajalla on oikeus kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen. Erokorvaukseen liittyy määräaikainen kilpailukielto.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä ns. pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Bonuspalkkion määräytymisperusteina käytetään konsernin liikevaihdon kasvua, liiketulosta ja hallituksen erikseen määrittelemiä henkilökohtaisia tavoitteita. Johtoryhmän eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaisesti.

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 7.5.2014 pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön.

Järjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa: 8.5.2014 – 31.10.2017 sekä 8.5.2014 – 28.2.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan luettuna. Mahdollinen palkkio on määritelty maksettavaksi rahana kahdessa erässä: toinen erä olisi tullut maksettavaksi syksyllä 2017 ja toinen erä tulee mahdollisesti maksettavaksi keväällä 2018. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa. Saadessaan palkkion kohdehenkilö sitoutuu ostamaan 50 prosentilla saamastaan nettopalkkiosta yhtiön osakkeita markkinahintaan kuuden kuukauden kuluessa palkkion maksamisesta. Palkkiolla ostettuja osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa osakkeiden ostohetkestä alkaen. Johtoryhmän jäsenelle kannustinjärjestelmän nojalla maksettavan enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla noin vuosittaisen bruttopalkan verran.  Järjestelmän piirissä on toimitusjohtaja mukaan lukien seitsemän johtoryhmän jäsentä.

Palkitsemisraportti

Marimekon hallituksen jäsenten palkkiot 2016–2017

(1 000 euroa)

Palkkio hallitustyöstä

Muut taloudelliset etuudet Tilikaudella maksettu kokonaiskorvaus
2017 2016 2017 2016 2017****)

2016***)

Mika Ihamuotila

40

40 111*) 81*) 151*****)

121*****)

Elina Björklund

30

30 30

30

Rebekka Bay

22

32**) 54

Arthur Engel

22

22 8**) 25**) 30

47

Mikko-Heikki Inkeroinen

22

22 22

22

Joakim Karske******)

22

22

Helle Priess

22

20**) 42

Catharina Stackelberg-Hammarén

22

22 22

22

 Yhteensä

180

158 171 106 352

264

*) 11.4.2016 lähtien puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettu kuukausipalkkio.
**) Konsultointipalkkio
***) Hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat osakemäärät osana varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2016 päättämää vuosipalkkiota: varapuheenjohtajalle 1 472 osaketta ja muille jäsenille 1 079 osaketta.
****) Hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat osakemäärät osana varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 päättämää vuosipalkkiota: varapuheenjohtajalle 1 113 osaketta ja muille jäsenille 816 osaketta.
*****) Yhtiökokouksen päättämä hallituksen puheenjohtajan palkkio on maksettu kokonaan käteisenä, sillä Mika Ihamuotilalla on ollut yhtiökokouspäivänä hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.
******) Hallituksen jäsen 6.4.2017 asti.

 

CEO:lle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot 2016–2017

(1 000 euroa)

Kiinteä palkka

Bonus-
perusteinen
palkka

Henkilöstö-
anti

Muut
taloudelliset
etuudet

Kokonais-
korvaus
tilikaudella

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016
CEO *)

90

90
Toimitusjohtaja **)

252

232

63

316

232
Yhteensä

252

322

63

316

322

*) Mika Ihamuotila 11.4.2016 asti hallituksen puheenjohtaja ja CEO, 11.4.2016 lähtien hallituksen päätoiminen puheenjohtaja.
**) Tiina Alahuhta-Kasko 11.4.2016 asti toimitusjohtaja, 11.4.2016 lähtien toimitusjohtaja ja CEO.

 

Muulle johdolle maksetut palkat ja palkkiot 2016–2017

(1 000 euroa)

Kiinteä palkka

Bonus-
perusteinen
palkka

Henkilöstö-
anti

Muut
taloudelliset
etuudet

Kokonais-
korvaus
tilikaudella

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016
Johtoryhmä

825

506

39

864

506
Yhteensä

825

506

39

864

506

Palkka- ja palkkioselvitys