Palkitseminen

Palkitsemisen keskeisinä tavoitteina Marimekossa on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen sekä sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen palkkioihin liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta korvausta tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta.

Varsinainen yhtiökokous 13.4.2023 päätti hallitukselle maksettavista vuosipalkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa, varapuheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 26 000 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä palkkiota kokouksiin osallistumisesta. Valiokunnan jäsenille päätettiin maksaa valiokuntatyöstä erillistä kokouskohtaista palkkiota seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Hallituksen jäsenyydestä ei makseta muita taloudellisia etuja.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten vuoden 2023 vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 13.4.2023 ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2023 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen palkkioina saamien osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä rajoituksia tai sääntöjä.

Hallituksen puheenjohtajalle Mika Ihamuotilalle on varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion lisäksi maksettu erillisen johtajasopimuksen nojalla kuukausipalkkiota 4 400 euroa puolipäiväisestä toimesta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettavan kuukausipalkkion lisäksi Mika Ihamuotilalle ei makseta muita palkkioita, kuten bonusperusteisia palkkioita tai etuisuuksia. Eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee erillisen johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Marimekon hallitukselle tilikaudella 2022 maksetut palkkiot

Hallituksen jäsenRooli/
valiokuntajäsenyys
Vuosipalkkio, 1 000 euroaVuosipalkkiosta maksettu osakkeina, kplValiokuntapalkkio, 1 000 euroaMuut palkkiot, 1 000 euroaYhteensä, 1 000 euroa
Carol Chen2684226
Mika IhamuotilaHallituksen puheenjohtaja4853*101
Mikko-Heikki InkeroinenTarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen26842531
Teemu Kangas-Kärki Varapuheenjohtaja, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 351 133843
Tomoki Takebayashi2684226
Marianne VikkulaTarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen26842430
* Mika Ihamuotilan erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettu palkkio puolipäiväisestä toimesta

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja mukaan lukien, suunnatusta pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Yhtiön ja Tiina Alahuhta-Kaskon välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on kiinteän palkan lisäksi oikeus enintään neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan vuosittaiseen bonuspalkkioon. Lyhyen aikavälin kannustimen tarkoitus on edistää yhtiön strategiaa vuosittaisten tavoitteiden saavuttamisen kautta. Vuonna 2022 ansaintakriteerit perustuivat yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehittymiseen. Lisäksi oli yhtiön strategisiin projekteihin liittyviä tavoitteita, joihin sisältyi myös vastuullisuuteen liittyviä mittareita. Hallitus päättää ansaintakriteerien määräytymisperusteet vuosittain tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta.

Marimekon toimitusjohtajalle tilikaudella 2022 maksetut palkkiot

1 000 euroaKiinteä palkka ja edutLyhyen aikavälin kannustin*Pitkän aikavälin kannustin**Muut palkkiotYhteensä
Tiina Alahuhta-Kasko3781155521 045
* Ansaittu tilikauden 2021 suorituksen perusteella, maksettu 2022.
** Perustuen toiseen ansaintajaksoon 1.4.2018–31.1.2022 edellisessä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä.

Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja toimitusjohtaja on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden normaalia palkkaa. Irtisanomiseen liittyvä korvaus on sidottu määräaikaiseen kilpailukieltovelvoitteeseen.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Bonuspalkkion määräytymisperusteina käytetään konsernin liikevaihdon kasvua, liiketulosta ja hallituksen erikseen määrittelemiä henkilökohtaisia tavoitteita, jotka vuonna 2022 sisälsivät myös vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita jokaiselle johtoryhmän jäsenelle. Johtoryhmän eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaisesti.

Vuonna 2022 muut johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja) saivat palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 788 tuhatta euroa (2021: 1 606). Lisäksi muut johtoryhmän jäsenet saivat yhteensä 1 621 tuhatta euroa pitkäaikaisia kannustimia osakekannustinjärjestelmään liittyen (2021: 1 550).

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 15.2.2022 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2022–2026. Järjestelmä on suunnattu yhtiön johtoryhmälle ja siihen kuuluu hallituksen helmikuussa 2023 tekemän päätöksen jälkeen toimitusjohtaja mukaan lukien 11 henkeä.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa edelleen johdon intressien yhtenäistämistä osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi. Osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026 on kaksi ansaintajaksoa: 1.1.2022–30.6.2025 ja 1.1.2023–30.6.2026. Järjestelmän osallistujien mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu osakkeenomistajan kokonaistuottoon (TSR) eli Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon ansaintajakson päättyessä osingot mukaan luettuina. Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy TSR-kriteerille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Mahdollinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä, ensisijaisesti puoliksi yhtiön osakkeina ja puoliksi rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa. Järjestelmän perusteella ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettama maksimiraja ylitetään. Osakkeina maksettavaan osuuteen liittyy kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus.

Marimekon hallitus on päättänyt, että mikäli ensimmäiselle ansaintajaksolle 1.1.2022–30.6.2025 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, sen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 172 706 Marimekko Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ensimmäisen ansaintajakson mahdolliset palkkiot maksetaan arviolta alkusyksyllä 2025.

Hallitus on myös päättänyt, että jos toiselle ansaintajaksolle 1.1.2023–30.6.2026 asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, sen perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 290 148 Marimekko Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Toisen ansaintajakson mahdolliset palkkiot maksetaan viimeistään syyskuun 2026 loppuun mennessä. 

Marimekko palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019