Palkitseminen

Palkitsemisen keskeisinä tavoitteina Marimekossa on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen sekä sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen palkkioihin liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta korvausta tytäryhtiön hallituksessa toimimisesta.

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018 päätti, että hallituksen jäsenten vuoden 2018 vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Palkkio on maksettu kokonaan käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 12.4.2018 ollut hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeet on hankittu suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2018 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden ollut mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen palkkioina saamien osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä sääntöjä. Hallituksella ei pääsääntöisesti ole kiinteän vuosipalkkion lisäksi muita taloudellisia etuuksia. Marimekko ei ole antanut hallituksen jäsenille rahalainaa eikä takauksia tai muita vastuusitoumuksia heidän puolestaan.

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti hallitukselle maksettavista vuosipalkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa; varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 22 000 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä palkkiota kokouksiin osallistumisesta. Valiokunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota valiokuntatyöstä eikä kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen varapuheenjohtajan palkkiossa on otettu huomioon myös työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle Mika Ihamuotilalle on varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion lisäksi maksettu hallituksen puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan erillisen johtajasopimuksen nojalla kuukausipalkkiona 8 800 euroa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja päätoimisuuteen pohjautuvan erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettavan kuukausipalkkion lisäksi Mika Ihamuotilalle ei makseta muita palkkioita, kuten bonusperusteisia palkkioita tai etuisuuksia. Eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä ns. pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä johtoryhmän jäsenille toimitusjohtaja mukaan lukien, kts. alla Muun johdon palkitseminen. Yhtiön ja Tiina Alahuhta-Kaskon välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on kiinteän palkan lisäksi oikeus enintään neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan vuosittaiseen bonuspalkkioon, jonka määräytymisperusteet hallitus päättää vuosittain tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jolta ajalta irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden kiinteää palkkaa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on samoin kuusi kuukautta, jolta ajalta toimitusjohtajalla on oikeus kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen. Erokorvaukseen liittyy määräaikainen kilpailukielto.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkitsemisesta päättää Marimekko Oyj:n hallitus. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista, vuosittaisesta bonuspalkkiosta sekä ns. pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Bonuspalkkion määräytymisperusteina käytetään konsernin liikevaihdon kasvua, liiketulosta ja hallituksen erikseen määrittelemiä henkilökohtaisia tavoitteita. Johtoryhmän eläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaisesti.

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 7.5.2014 pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön.

Järjestelmässä oli kaksi ansaintajaksoa: 8.5.2014–31.10.2017 sekä 8.5.2014–28.2.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustui Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan luettuna. Palkkio oli määritelty maksettavaksi rahana kahdessa erässä. Ensimmäinen erä olisi tullut maksettavaksi syksyllä 2017, ja toinen erä tuli maksettavaksi keväällä 2018. Palkkiona maksettiin yhteensä 177 000 euroa keväällä 2018. Palkkion saaminen edellytti, että henkilö oli maksuhetkellä yhtiön palveluksessa ja että kohdehenkilö sitoutui ostamaan 50 prosentilla saamastaan nettopalkkiosta yhtiön osakkeita markkinahintaan. Palkkiolla ostettuja osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa osakkeiden ostohetkestä alkaen. Järjestelmän piirissä oli sen päättyessä toimitusjohtaja mukaan lukien kahdeksan johtoryhmän jäsentä.

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 14.2.2018 uudesta kannustinjärjestelmästä yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa: 1.4.2018–30.9.2021 ja 1.4.2018–31.1.2022. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan luettuna. Palkkio on suunniteltu maksettavan rahana kahdessa erässä puoliksi yhtiön osakkeina ja puoliksi rahana. Ensimmäinen erä tulee mahdollisesti maksettavaksi syksyllä 2021 ja toinen erä keväällä 2022. Osakkeina maksettavaan osuuteen liittyy kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa. Kannustinjärjestelmän nojalla maksettavan enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla noin vuosittaisen bruttopalkan verran. Järjestelmän piirissä on toimitusjohtaja mukaan lukien seitsemän johtoryhmän jäsentä.

Palkitsemisraportti

Marimekon hallituksen jäsenten palkkiot 2017–2018

(1 000 euroa)

Palkkio hallitustyöstä

Muut taloudelliset etuudet Tilikaudella maksettu kokonaiskorvaus
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Mika Ihamuotila 40 40 123*) 111*) 163 151
Elina Björklund 30 30 30 30
Rebekka Bay 22 22 6**) 32**) 28 54
Arthur Engel 22 22 4**) 8**) 26 30
Mikko-Heikki Inkeroinen 22 22 22 22
Helle Priess 22 22 80**) 20**) 102 42
Catharina Stackelberg-Hammarén 22 22 22 22
 Yhteensä 180 180 213 171 393 352

*) Puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan erillisen johtajasopimuksen nojalla maksettu kuukausipalkkio.
**) Konsultointipalkkio.

Hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat osakemäärät osana varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 ja 12.4.2018 päättämää vuosipalkkiota:
2017: varapuheenjohtajalle 1 113 osaketta ja muille jäsenille 816 osaketta.
2018: varapuheenjohtajalle 859 osaketta ja muille jäsenille 630 osaketta.

Yhtiökokouksen päättämä hallituksen puheenjohtajan palkkio maksettiin kokonaan käteisenä sekä vuonna 2017 että 2018, sillä Mika Ihamuotilalla on ollut yhtiökokouspäivinä hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot 2017–2018

(1 000 euroa)

Kiinteä palkka

Bonuspalkka

Henkilöstöanti

Kannustin-
järjestelmä

Kokonais-
korvaus
tilikaudella

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Tiina Alahuhta-Kasko

292

252

38

63

73*)

403

316

Yhteensä

292

252

38

63

73

403

316

*) 50 prosentilla nettopalkkiosta ostettu yhtiön osakkeita markkinahintaan.

Muun johdon palkat ja palkkiot 2017–2018

(1 000 euroa)

Kiinteä palkka

Bonuspalkka

Henkilöstöanti

Kannustin-
järjestelmä

Kokonais-
korvaus
tilikaudella

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Johtoryhmä

961

825

62

39

104*)

1 127

864

Yhteensä

961

825

62

39

104

1 127

864

*) 50 prosentilla nettopalkkiosta ostettu yhtiön osakkeita markkinahintaan.

Palkka- ja palkkioselvitys