Riskienhallinta ja riskit

Marimekon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee yhtiön riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut sekä riskienhallintaprosessin organisoinnin ja valvonnan.

Riskienhallinnan periaatteet

Marimekon riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys ja varmistaa konsernin vakaa tuloskehitys. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on jatkuva ja järjestelmällinen prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä avainriskejä. Avainriskeiksi luokitellaan sellaiset riskit, jotka saattavat estää liiketoimintamahdollisuuden käyttämisen, vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen tai toiminnan jatkuvuuden tai muutoin aiheuttaa merkittäviä seuraamuksia yhtiölle, henkilöstölle tai sidosryhmille. Riskienhallinta on kiinteä osa yhtiön johtamis- ja päätöksentekoprosessia ja kattaa konsernin kaikki toiminnot.

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään Marimekon strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Pyrkimyksenä on tunnistaa riskit, joiden toteutuminen vaarantaisi yhtiön asettamien tavoitteiden saavuttamisen. Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina. Riskien todennäköistä toteutumista arvioidaan yhtiön riskienhallintaperiaatteissa määritellyllä asteikolla 1–4 ja riskien toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia asteikolla 1–3. Liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvät riskit analysoidaan tapauskohtaisesti.