Riskienhallinnan vastuut, organisointi ja riskien raportointi

Riskienhallinnan vastuut ja organisointi

Marimekon hallituksen tehtävänä on vahvistaa yhtiön riskienhallinnan periaatteet sekä arvioida riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Hallitus hyväksyy myös kulloinkin vallitsevat riskitasot ja päättää merkittävimpien konserniin kohdistuvien riskien hallintatoimenpiteistä.

Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnasta ja sen organisoimisesta, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta. Johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana ja eri liiketoiminta-alueista vastaavat henkilöt jäseninä, on vastuussa riskienhallinnan toteutumisesta, operatiivisten riskien seurannasta ja riskien arvioinnista sekä riskeihin liittyvistä toimenpiteistä.

Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin havaitsemiensa riskien tunnistamisesta ja raportoinnista esimiehelle. Riskien siirto vakuuttamalla kohdistetaan ensisijaisesti vahinkoriskeihin ja vakuuttaminen toteutetaan keskitetysti.

Riskien raportointi

Riskiraportointi muodostaa kiinteän osan Marimekon vuosittaista liiketoimintasuunnittelua ja strategiaprosessia. Sisäinen riskiraportointi kuuluu säännöllisesti tapahtuvaan liiketoiminnan raportointiin sekä liiketoiminnan lyhyen aikavälin suunnitteluun ja päätöksentekoprosessiin. Keskeisistä riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksessa, neljännesvuosittain julkaistavissa osavuosikatsauksissa, lakien ja säännösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti sekä tapauskohtaisesti aina tarvittaessa.