Riskienhallinnan vastuut ja organisointi

Marimekon hallituksen tehtävänä on vahvistaa yhtiön riskienhallinnan periaatteet sekä arvioida riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Hallitus hyväksyy myös kulloinkin vallitsevat riskitasot ja päättää merkittävimpien konserniin kohdistuvien riskien hallintatoimenpiteistä.

Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskienhallinnasta ja sen organisoimisesta, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta. Johtoryhmän jäsenet vastaavat riskien tunnistamisesta ja arvioinnista omilla vastuualueillaan, asianmukaisista riskienhallintatoimista sekä riskien ja toimenpiteiden viestinnästä henkilöstölle. Lakiasiainjohtaja vastaa muun muassa riskienarviointiprosessin tukemisesta ja riskienhallinnan kehittämisestä.

Lisäksi jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin havaitsemiensa riskien tunnistamisesta ja raportoinnista esimiehelle. Riskien siirto vakuuttamalla kohdistetaan ensisijaisesti vahinkoriskeihin ja vakuuttaminen toteutetaan keskitetysti.

Riskien raportointi

Riskiraportointi muodostaa kiinteän osan Marimekon vuosittaista liiketoimintasuunnittelua ja strategiaprosessia. Sisäinen riskiraportointi kuuluu säännöllisesti tapahtuvaan liiketoiminnan raportointiin sekä liiketoiminnan lyhyen aikavälin suunnitteluun ja päätöksentekoprosessiin. Keskeisistä riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksessa, neljännesvuosittain julkaistavissa osavuosikatsauksissa, lakien ja säännösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti sekä tapauskohtaisesti aina tarvittaessa.