Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1-3/2024, 15.5.2024

Alla kuvatut suhdanne- ja luottamusnäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Tilastokeskuksen julkaisuihin.

Maailmantalouden ennakoidaan kasvavan vuonna 2024, mutta kasvuvauhti vaihtelee alueittain selvästi. Yhdysvaltojen myönteinen kehitys on nostanut odotuksia hieman ja maailmantalouden ennakoidaan nyt kasvavan 3,2 prosenttia vuonna 2024. Euroalueelle puolestaan odotetaan vain 0,8 prosentin kasvua. Keskeistä globaalin talouden kannalta on edelleen inflaatiokehitys ja mahdolliset korkojen laskut. Geopoliittiset ja -taloudelliset tilanteet luovat edelleen suurta epävarmuutta maailmatalouden kehitykseen.

Suhdannetilanne Suomessa on edelleen heikko, ja arviot nykytilasta ovat yhä heikommat kuin korona-aikana. Yritysten arviot tulevasta suhdannekehityksestä ovat nousseet alkuvuodesta, mutta ovat edelleen alhaisella tasolla. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori on heikentynyt alkuvuodesta ja on sekä selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon että heikompaa kuin muissa EU-maissa keskimäärin. Myynti kaupan alalla on supistunut yhä, ja myyntiodotukset lähikuukausille ovat heikot. Kuluttajien luottamus heikkeni ja on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Arviot sekä oman talouden että Suomen talouden nykytilasta ovat laskeneet. Erityisesti odotukset Suomen talouden kehityksestä olivat synkällä tasolla, mutta myös odotukset oman talouden kehityksestä ja varsinkin nykytilan arvio olivat hyvin heikot. Arviot inflaation nykytilasta ja odotukset sen kehityksestä laskivat, mutta olivat edelleen korkealla tasolla. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, huhtikuu 2024; Luottamusindikaattorit, huhtikuu 2024. Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus, huhtikuu 2024.)

Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski maaliskuussa 0,4 prosenttia edellisvuodesta ja myynnin määrä väheni 0,2 prosenttia. Kumulatiivisesti vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,1 prosenttia ja myynnin määrä väheni 1,6 prosenttia. (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, ennakko, maaliskuu 2024).