Osake ja osakepääoma

Osake

Marimekko Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toimialaryhmässä kulutushyödykkeet. Marimekko Oyj listautui Helsingin Pörssin I-listalle maaliskuussa 1999 ja päälistalle 27.12.2002. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 17.2.1999 alkaen.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

Marimekko Oyj:n kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma on 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 40 649 170 osaketta.

Osakkeisiin liittyvät sopimukset

Yhtiö ei ole tehnyt eikä sen tiedossa ole yhtiön osakkeita koskevia osakassopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla olisi sovittu yhtiön omistuksesta tai äänivallan käytöstä.

Osingonjakopolitiikka

Marimekon tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Maksettavat osingot sekä niiden suuruus ja maksuajankohta riippuvat yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, omavaraisuusasteesta, käyttöpääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Marimekko pyrkii noudattamaan vakaata ja aktiivista osinkopolitiikkaa, joka pääpiirteittäin kuvastaa yhtiön tuloksen kehitystä. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina vähintään puolet osakekohtaisesta tuloksesta.

Osinko vuodelta 2020

Marimekon yhtiökokous 14.4.2021 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Hallitus käytti valtuutusta 15.2.2022 ja päätti, että vuodelta 2020 maksetaan yhdessä erässä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 17.2.2022 ja maksupäivä 24.2.2022.

Osinko vuodelta 2021

Marimekon yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2021 varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin 14.4.2022 ja osinkon maksupäiväksi 25.4.2022.

Osakkeenomistajat

Vuoden 2021 päättyessä Marimekko Oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin mukaan 23 323 osakkeenomistajaa. Vuodenvaihteessa osakkeista 17,41 prosenttia oli hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien omistuksessa.

Kuukausittain päivitettävät tiedot suurimmista osakkeenomistajista ovat nähtävillä kohdassa Osakkeenomistajat.

Johdon omistus

Marimekon hallituksen ja johtoryhmän jäsenten suorassa tai välillisessä omistuksessa 17.2.2022 oli 1 088 690 osaketta eli 13,39 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niiden edustamasta äänivallasta.

Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutokset

Split 2022

Marimekon yhtiökokous 12.4.2022 päätti, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta osaketta (ns. split). Yhteensä uusia osakkeita annettiin 32 519 336 kappaletta. Osakkeet annettiin osakkeenomistajille, jotka oli osakeannin täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Henkilöstöanti 2019

Marimekko Oyj:n vuonna 2019 järjestämässä henkilöstöannissa yhtiön hallitus hyväksyi yhteensä 40 224 uuden osakkeen merkintää, joiden merkintähinta oli yhteensä 725 988 euroa.

Henkilöstöanti 2012

Marimekko Oyj:n vuonna 2012 järjestämässä henkilöstöannissa yhtiön hallitus hyväksyi yhteensä 49 610 uuden osakkeen merkintää, joiden merkintähinta oli yhteensä 501 449 euroa.

Split 2003

Vuonna 2003 yhtiön osakkeiden määrä kaksinkertaistettiin osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa jakamalla kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan kahden euron määräinen osake kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan yhden euron määräiseksi osakkeeksi.

Rahastoanti 2003

Vuonna 2003 yhtiön osakepääomaa korotettiin 5 360 000 eurosta 8 040 000 euroon 2 680 000 euron määräisellä rahastoannilla. Rahastoannissa annettiin 2 680 000 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro.

Rahastoanti toteutettiin siirtämällä 2 680 000 euroa osakepääomaan siten, että varat ylikurssi- ja vararahastoista siirrettiin kokonaan ja loput voittovaroista. Rahastoannissa osakkeenomistaja sai toteutetun splitin jälkeen vastikkeetta kahdella yhden euron määräisellä osakkeella yhden uuden osakkeen.