Osake ja osakepääoma

Osake

Marimekko Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toimialaryhmässä kulutustavarat. Marimekko Oyj listautui Helsingin Pörssin I-listalle maaliskuussa 1999 ja päälistalle 27.12.2002. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 17.2.1999 alkaen.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

Marimekko Oyj:n kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli vuoden 2016 lopussa 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 089 610 kappaletta.

Osakepääoman muutokset

Henkilöstöanti

Marimekko Oyj:n vuonna 2012 järjestämässä henkilöstöannissa yhtiön hallitus hyväksyi yhteensä 49 610 uuden osakkeen merkintää, joiden merkintähinta oli yhteensä 501 449 euroa. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 0,61 %:a yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänivallasta osakeannin jälkeen.

Split

Vuonna 2003 yhtiön osakkeiden määrä kaksinkertaistettiin osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa jakamalla kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan kahden euron määräinen osake kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan yhden euron määräiseksi osakkeeksi.

Rahastoanti

Vuonna 2003 yhtiön osakepääomaa korotettiin 5 360 000 eurosta 8 040 000 euroon 2 680 000 euron määräisellä rahastoannilla. Rahastoannissa annettiin 2 680 000 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro.

Rahastoanti toteutettiin siirtämällä 2 680 000 euroa osakepääomaan siten, että varat ylikurssi- ja vararahastoista siirrettiin kokonaan ja loput voittovaroista. Rahastoannissa osakkeenomistaja sai toteutetun splitin jälkeen vastikkeetta kahdella yhden euron määräisellä osakkeella yhden uuden osakkeen. Splitattujen ja rahastoannissa annettujen osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssissä alkoi 7.4.2003.

Valtuutukset

Vuoden 2016 päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin, optio- tai vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen.

Osakkeisiin liittyvät sopimukset

Yhtiö ei ole tehnyt eikä sen tiedossa ole yhtiön osakkeita koskevia osakassopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla olisi sovittu yhtiön omistuksesta tai äänivallan käytöstä.

Osingonjakopolitiikka

Marimekon tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Maksettavat osingot sekä niiden suuruus ja maksuajankohta riippuvat yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, omavaraisuusasteesta, käyttöpääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Marimekko pyrkii noudattamaan vakaata ja aktiivista osinkopolitiikkaa, joka pääpiirteittäin kuvastaa yhtiön tuloksen kehitystä. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina vähintään puolet osakekohtaisesta tuloksesta.

Osinko

Vuodelta 2016 maksettiin osinkoa 6.4.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,40 euroa osaketta kohden eli yhteensä 3 235 844 euroa. Osinko maksettiin 19.4.2017.

Osakkeenomistajat

Vuoden 2016 päättyessä Marimekko Oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin mukaan 7 270 osakkeenomistajaa. Vuodenvaihteessa osakkeista 10,5 prosenttia oli hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien omistuksessa.

Kuukausittain päivitettävät tiedot suurimmista osakkeenomistajista ovat nähtävillä kohdassa Osakkeenomistajat.

Johdon omistus

Marimekon hallituksen ja johtoryhmän jäsenten suorassa tai välillisessä omistuksessa oli tilivuoden 2016 päättyessä 1 334 973 osaketta eli 16,5 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niiden edustamasta äänivallasta.