Osake ja osakepääoma

Osake

Marimekko Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toimialaryhmässä kulutushyödykkeet. Marimekko Oyj listautui Helsingin Pörssin I-listalle maaliskuussa 1999 ja päälistalle 27.12.2002. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 17.2.1999 alkaen.

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

Marimekko Oyj:n kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli vuoden 2020 lopussa 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä  8 129 834  osaketta.

Osakkeisiin liittyvät sopimukset

Yhtiö ei ole tehnyt eikä sen tiedossa ole yhtiön osakkeita koskevia osakassopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla olisi sovittu yhtiön omistuksesta tai äänivallan käytöstä.

Osingonjakopolitiikka

Marimekon tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Maksettavat osingot sekä niiden suuruus ja maksuajankohta riippuvat yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, omavaraisuusasteesta, käyttöpääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Marimekko pyrkii noudattamaan vakaata ja aktiivista osinkopolitiikkaa, joka pääpiirteittäin kuvastaa yhtiön tuloksen kehitystä. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina vähintään puolet osakekohtaisesta tuloksesta.

Osinko vuodelta 2019

Marimekon hallitus päätti vuoden 2020 yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättänyt maksaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.2.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.3.2021.

Osinko vuodelta 2020

Marimekon yhtiökokous 14.4.2021 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallituksen ehdotuksen taustalla on koronaviruspandemiasta johtuva yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Osakkeenomistajat

Vuoden 2020 päättyessä Marimekko Oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin mukaan 18 411 osakkeenomistajaa. Vuodenvaihteessa osakkeista 13,7 prosenttia oli hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien omistuksessa.

Kuukausittain päivitettävät tiedot suurimmista osakkeenomistajista ovat nähtävillä kohdassa Osakkeenomistajat.

Johdon omistus

Marimekon hallituksen ja johtoryhmän jäsenten suorassa tai välillisessä omistuksessa 5.11.2021 oli 1 081 388 osaketta eli 13,30 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niiden edustamasta äänivallasta.

Osakepääoman muutokset

Henkilöstöanti

Marimekko Oyj:n vuonna 2019 järjestämässä henkilöstöannissa yhtiön hallitus hyväksyi yhteensä 40 224 uuden osakkeen merkintää, joiden merkintähinta oli yhteensä 725 988 euroa. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 0,50 %:a yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänivallasta osakeannin jälkeen.

Marimekko Oyj:n vuonna 2012 järjestämässä henkilöstöannissa yhtiön hallitus hyväksyi yhteensä 49 610 uuden osakkeen merkintää, joiden merkintähinta oli yhteensä 501 449 euroa. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 0,61 %:a yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänivallasta osakeannin jälkeen.

Split

Vuonna 2003 yhtiön osakkeiden määrä kaksinkertaistettiin osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa jakamalla kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan kahden euron määräinen osake kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan yhden euron määräiseksi osakkeeksi.

Rahastoanti

Vuonna 2003 yhtiön osakepääomaa korotettiin 5 360 000 eurosta 8 040 000 euroon 2 680 000 euron määräisellä rahastoannilla. Rahastoannissa annettiin 2 680 000 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro.

Rahastoanti toteutettiin siirtämällä 2 680 000 euroa osakepääomaan siten, että varat ylikurssi- ja vararahastoista siirrettiin kokonaan ja loput voittovaroista. Rahastoannissa osakkeenomistaja sai toteutetun splitin jälkeen vastikkeetta kahdella yhden euron määräisellä osakkeella yhden uuden osakkeen. Splitattujen ja rahastoannissa annettujen osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssissä alkoi 7.4.2003.