Edistämme ihmisoikeuksia, elämiseen riittävää palkkausta, työntekijöiden voimaannuttamista ja turvallisia työolosuhteita toimitusketjussamme

Marimekolla on vahvat arvot, joita kutsumme Marihengeksi. Yksi arvoistamme, ”rehtiyttä kaikkea ja kaikkia kohtaan” kiteyttää vastuullisuusajattelumme ja ulottuu niin henkilöstöömme, asiakkaisiin kuin yhteistyökumppaneihin ympäri maailmaa – esimerkiksi työntekijöihin, jotka valmistavat Marimekon tuotteita. Toimitusketjumme vastuullisuus on meille tärkeää, sillä ilon tuominen arkipäivään värein ja kuvioin ei saa tapahtua muiden kustannuksella.

Olemme sitoutuneita kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Lähestymistapamme ihmisoikeuksiin perustuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (UNGP). Niiden mukaan sen lisäksi, että valtioilla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja välttää negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia kaikessa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy Marimekon Supplier Code of Conductiin ja sitä täydentäviin tuotelinjauksiin. Supplier Code of Conduct sisältää tiukat periaatteet esimerkiksi lapsi- ja pakkotyövoiman kiellosta sekä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden ja tasa-arvoisen kohtelun puolesta.

Ihmisoikeuksia koskeva due diligence -prosessimme perustuu sopimusvalmistajien huolelliseen arviointiin ja valintaan sekä heille asetettaviin sopimusvelvoitteisiin. Olemme mukana eurooppalaisessa amfori BSCI -aloitteessa, joka tarjoaa työkaluja työolosuhteiden valvontaan ja parantamiseen globaaleissa toimitusketjuissa. Sopimusvalmistajien tehtaita valvotaan kolmansien osapuolten riippumattomilla tarkastuksilla pääasiassa Euroopan ulkopuolella maissa, jotka luokitellaan korkeamman riskin maiksi, Marimekon työntekijöiden suorittamilla tehdaskäynneillä sekä sopimusvalmistajille tehtävillä kyselyillä esimerkiksi käytettävien materiaalien alkuperästä. Valvonnan yhteydessä tunnistettuja korjaavia toimenpiteitä seurataan säännöllisesti sopimusvalmistajien kanssa. Marimekon hankinnan parissa työskentelevä henkilöstö saa vastuullisen hankinnan käytäntöihin ja ihmisoikeusasioihin liittyvää koulutusta.

Tiedostamme, että riskit ihmisoikeusloukkauksiin hankintaketjussamme ulottuvat pidemmälle kuin sopimusvalmistajiin, joiden kanssa meillä on liikesuhde, aina raaka-aineiden tuotantoon saakka. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ihmisoikeusriskien tunnistamiseksi, negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten välttämiseksi ja mahdollisten havaittujen negatiivisten vaikutusten käsittelemiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että toimintomme ja hankintaketjumme ovat täysin läpinäkyviä aina raaka-aineista alkaen.

Lasten oikeudet ovat meille erityisen tärkeitä, emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Tiedostamme, että esimerkiksi tietyillä puuvillan viljelyalueilla on lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä. Tästä syystä olemme allekirjoittaneet Responsible Sourcing Networkin (RSN) ylläpitämät puuvillaa koskevat sitoumukset. Emme hyväksy materiaaleja, erityisesti puuvillaa, erittäin korkean riskin alueilta. Erittäin korkean riskin alueet on määritelty tuotelinjauksissamme.

Sekä amfori BSCI:n Code of Conduct että Marimekon Supplier Code of Conduct sisältävät periaatteen oikeudenmukaisesta palkkauksesta, joka mahdollistaa työntekijälle ja hänen perheelleen kohtuullisen, perustarpeiden tyydyttämisen riittävän toimeentulon. Paikalliset lakisääteiset vähimmäispalkat tai työehtosopimusten mukaiset palkat eivät kuitenkaan aina ole riittäviä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Me Marimekossa olemme sitoutuneet edistämään elämiseen riittävää palkkausta toimitusketjussamme työskenteleville työntekijöille. Koska kysymys on monitahoinen ja koskettaa useita eri sidosryhmiä – yrityksiä, lainsäätäjiä, paikallisia ammattiyhdistyksiä ja muita työntekijöiden edustajia – uskomme, että yhteistyö on paras tapa edistää tavoitteen saavuttamista. Amfori BSCI:n jäsenenä tuemme heidän aloitteitaan, jotka tähtäävät elämiseen riittävän palkan toteutumiseen toimitusketjuissa. Lue lisää amfori BSCI:n lähestymistavasta.

On haastavaa varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan läpi arvoketjumme, mutta teemme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti töitä hankintaketjumme läpinäkyvyyden ja tuotanto-olosuhteiden edistämiseksi yhdessä sopimusvalmistajiemme kanssa.

Kaikki hankintaamme liittyvät dokumentit kuten listan sopimusvalmistajista, Supplier Code of Conductin ja tuotelinjauksemme löydät toimintaperiaatteemme-sivulta.