B2B-asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä sijoittajasuhteita koskevan rekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 16.5.2022 

1. Rekisterinpitäjä 

Marimekko Oyj (y-tunnus 0111316) 
Puusepänkatu 4 
00880 Helsinki 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Yhteyshenkilösi Marimekolla tai privacy@marimekko.com 
Puh. +358 9 758 71 

3. Rekisterin nimi 

Rekisteri koskien Marimekko Oyj:n B2B-asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä sijoittajasuhteita. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, joka perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakas-, yhteistyökumppani- ja sijoittajasuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja suoramarkkinoinnin kohdentamiseen.    

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä 

Rekisteri sisältää rekisteröidyille kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat, sekä niiden käytön ja muun asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän yhteydenpidon, viestinnän ja toimenpiteet. Lisäksi rekisteri sisältää seuraavat tiedot B2B-asiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteyshenkilöistä:  

  • Nimi, yritys, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite 

Sijoittajasuhteiden osalta rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: 

  • Nimi, yritys, titteli, sähköposti, mahdollinen osakeomistus 

Rekisteröityjen ryhmään kuuluvat rekisterinpitäjän B2B-asiakkaat ja yhteistyökumppanit, kuten IT- ja tavarantoimittajat, PR- ja lehdistökontaktit, potentiaaliset B2B-asiakkaat sekä sijoittajat ja potentiaaliset sijoittajat. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja sen aikana. Tietoja (esim. yrittäjän luottotiedot/maksuhäiriömerkinnät) myös ostetaan (ei talleteta omiin rekistereihin) ko. tietoja tarjoavilta yrityksiltä ja päivityksiä saadaan päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä. Osakeomistustiedot saadaan Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämältä osakasluettelolta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Marimekko voi luovuttaa rekisteriin liittyviä henkilötietoja Marimekko-konsernin sisällä sekä valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen, sekä pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla. 

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tämän tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Tällöin huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelyn yleisiä periaatteita ja tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Rekisteriin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa, sekä rekisterinpitäjän että mahdollisen rekisterin käsittelijän osalta. 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamisen toteuttamiseksi. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista.  

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.