Yhtiökokous

Marimekko Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukset jaetaan varsinaisiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Osakeyhtiölain mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Yhtiö ilmoittaa kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiö ilmoittaa päivämäärän viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä, eikä kyseinen päivämäärä voi olla aikaisempi kuin neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen kohdan 10 mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut mahdolliset ehdotukset yhtiökokoukselle. Yhtiön hallitus valmistelee kokoukselle esityslistan.

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous päättää muun muassa

• tilinpäätöksen hyväksymisestä
• voitonjaosta
• hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
• tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista
• yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiön kotisivuilla julkaistavalla yhtiökokouskutsulla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsu sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan lisäksi pörssitiedotteena. Hallitus voi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Myös seuraavat tiedot asetetaan saataville yhtiön kotisivuille viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta:

• yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
• päätösehdotukset yhtiökokoukselle

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on oikeus käyttää puhe- ja äänivaltaansa. Osakkeenomistaja saa äänestää kokouksessa täsmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden koko äänimäärällä. Osakkeella on yksi ääni kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään enemmistöllä tai määräenemmistöllä lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan yhdessä äänestystulosten ja niiden pöytäkirjan liitteiden kanssa, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, osakkeenomistajien nähtäville yhtiön kotisivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään yhtiön kotisivuilla vähintään viisi vuotta yhtiökokouksesta. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Hallintoelinten läsnäolo yhtiökokouksessa

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevien henkilöiden valinnan tekevässä yhtiökokouksessa.